هیچ تفاوتی در ماموریت یونیفل پیش نیامده و در نتیجه تلاش برای نابودی لبنان شکست خورده