تجدید امپراطوری های ایران و‌چین همزمان با شکستهای ترامپ

@ejmalrai :ایلایجا مگنایر 

 شیرین هاشمی:  ترجمه  

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی،آرمان “نه شرقی، نه غربی و فقط جمهوری اسلامی” رایج بود، این آرمان نشان دهنده خواسته های امام خمینی است که میخواست ایران را از کنترل کشورهای خارجی‌ که چندین دهه این کنترل را داشتند خارج کند. بنابراین در قانون اساسی ایران هر نوع تاسیس و نفوذ پایگاههای خارجی ممنوع است. ولی دولت ترامپ پس از خروج از قرارداد برجام رابطه ایران را با چین و روسیه قویتر کرده. ایران در حال حاضر قراردادهای ۲۵ ساله در زمینه های نظامی، امنیتی، و اقتصادی با کشور های ابر قدرت روسیه و‌چین امضا کرده. امپراطوری چین و ایران در حال گسترش است همان زمان که قدرت امریکا کمتر می‌شود.در سال ۲۰۱۸ زمانی که ترامپ از قرار داد هسته ای که امریکا و ۵ کشوران عضو دایم ناتو و آلمان با ایران امضا کرده بودند خارج شد. پس از این  دولت امریکا  سخترین تحریم ها را بر علیه ایران شروع کرد.  در حقیقت اولین تحریم ها از طریق رییس جمهور کارتر در نوامبر ۱۹۷۹ ( فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰) آغاز شده بود. با این‌حال تحریم‌های جدید امریکا تنها اکسیژنی را که ایرانیان تنفس می‌کنند تحت تحریم قرار نداده.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

امروز چین سعی می‌کند که ابر قدرتی خود را برگرداند و از وسیله بازرگانی تجاری در سراسر دنیا به این هدف برسد و دوستی با ایران با قدرت وی در خاور میانه جزو این برنامه می‌باشد.

اروپا فرصت برای ایجاد رابطه دوستانه با ایران را از دست داده و امریکا برای منزوی کردن ایران راهی ندارد. ترامپ هم چنان منتظر تماس از ایران می‌باشد ولی ایران تماس نخواهد گرفت. احتمال پیروزی در انتخابات بعدی قوی می‌باشد اما برعکس امیدهای ترامپ ایران بعد از انتخابات ، ایران هیچ توافقنامه ای با این شخص امضا نخواهد کرد. در حال حاضر ایران به طرف چین تمرکز کرده ولی در آینده امکان سازش با امریکا وجود دارد.

ضعیف شدن ابر قدرتی امریکا و ایجاد قدرت های دیگر  از جمله روسیه، چین و ایران غیر قابل انکار می‌باشد. یکی از دلایل اصلی شکست امریکا سیاست خارجی اشتباه خود بود.

Advertisements
Advertisements
Advertisements