عراق و سوریه جزو برنامه اصلی بایدن شدند


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمهگروه‌های مقاومتی در عراق و سوریه حملات خودر ا بر علیه کاروانهای نظامی امریکا و به پایگاه های امریکا در سوریه افزایش دادند. بی توجهی و ظاهرا بی اهمیتی دولت فعلی امریکا به خاور میانه یکی از دلایل افزایش این حملات میباشد.

آغاز رییس جمهوری جو بایدن با‌ حملات چندین پهپاد انتحاری عراقی که چندین پایگاه‌های امریکایی را مورد هدف قرار داد استقبال شد. استفاده موفق مقاومت عراقی از پهپادهای انتحاری کار امریکا در عراق سختر میکند و یک پیام مشخص از تشدید در گیری ها بیان میکند. هم چنان حملات به میدانهای نفتی عمر و کنوکو در سوریه که توسط امریکا اشغال شدند، کاملا بی سابقه بود.

صرفنظر از موفقیت این حملات،مقاومت عراقی به هدف اصلی خود رسید. هدف اصلی این بود که به امریکا پیام واضح بدهند که حضور نیروهای امریکایی در عراق و سوریه برای مردم این دو‌کشور غیر قابل تحمل میباشد.

روزی نیست که یک نوع حمله به پایگاه هاویا کاروانهای نظامی امریکا رخ ندهد. اما در سوریه حملات این دو هفته گذشته بی سابقه بودند و نشان دهنده یک تشدید گسترده میباشد.

قابل توجه میباشد که خبر حملات به نیروهای امریکایی در سوریه نزدیک میدانهای نفتی اشغال شده توسط مقاومت عراقی منتشر شده و نه رسانه های محلی سوریه.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements