یک برجام جدید بین ایران و امریکا آماده است اما«همیشه شیطان در جزییات است».


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
پس از تلاش های کشورهای اروپایی برای حل شدن بنبست بین ایران و امریکا و به قول دو کشور خواسته های امکان ناپذیر، احیای برجام بسیار نزدیک است.

مقاماتی که در دوره گذشته مذاکرات در وین شرکت کردند بیان کردند که نمایندگان اروپا با نمایندگان ایران ملاقات داشتند و به دلیل امکان ناپذیری امریکا نسبت به خواسته های ایران یک برنامه جدید پیشنهاد کردند.

ایران از امریکا خواستار تضمینی است که رییس جمهورهای آینده از برجام خارج نشوند و تمام تحریم ها علیه ایران لغو شود. ایران از نماینده اروپایی خواستار شد که کشورهای اروپایی مثل انگلستان، المان و فرانسه تضمین کنند که صرفنظر از هر موقعیت امریکا در حال حاضر و یا در آینده به توافقنامه پایبند بمانند. بنابر گفته این نماینده، کشورهای اروپایی نمی توانند این ضمانت را قبول کنند چون ‌قدرت اینکه در جلوی امریکا بایستند را ندارند.

نماینده اروپایی پیشنهاد کرد که امریکا تمام تحریم‌ها را به غیر از تحریم هایی که توسط کنگره امریکا

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements