«بدون توافقنامه اتمی احتمال جنگ در خاورمیانه بسیار افزایش خواهد داشت.» 

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
مذاکرات بسیار طولانی بین ایران از یک طرف و دیگر امضا کنندگان برجام ۲۰۱۵ غیر از امریکا به طور بسیار مثبت در وین آغاز شدند. ایران هنوز به ورود ممنوع بودن نمایندگان امریکا از میز مذاکرات اصرار میکند. در چند روز اخیر خبرهای منفی اما کاملا بی پایه درباره مذاکرات بطور عمدی منتشر شده. اما با اینحال، نباید انتظار داشته باشیم که مذاکرات بدون مشکل و یا چالش ادامه پیدا کند و به نظر می‌رسد که ایجاد قطعنامه جدید، سخت و‌دشوار خواهد بود.
مذاکرات در روزهای آینده برای چندین دلایل سخت و پردردسر خواهند بود و در حقیقت اتفاق نرسیدن به توافقنامه جدید هم امکان پذیر است.
ایران چندین خواسته های مهم و فوری دارد، از جمله لغو تحریم ها، جبران خسارت برای خروج امریکا از برجام اصلی و تحریم های حداکثری و چند تعهد جدید که هیچ تحریمی اضافه نشود و شرکت‌های بین‌المللی برای روابط تجاری اجازه کامل داشته باشند.

«اجازه بدهید که از ترس به میز مذاکره نرویم ولی از خود مذاکره ترس نداشته باشیم. اجازه بدهید که هر دو طرف به مشکلاتی که وحدت ایجاد میکند تمرکز بدهیم تا به مشکلاتی که اختلاف ایجاد میکند.» این را جان کندی در سال ۶۱ میلادی بیان نموده و اوباما این حرفهای در آغاز برجام اصلی ‌ ‌در سال ۲۰۱۵ تکرار کرده، در همان روز ، جو‌ بایدن کنار اوباما ایستاده و ظاهرا به حرفهای اوباما اعتقاد داشت.

در آن زمان، اوباما هم از جایگاه قدرت و هم به درستی بیان کرد که «برجام بر اساس اعتماد مشترک نمیباشد و نکته مهم این است که کشورها به تعهدات خود خوب عمل کنند.» این نقطه نداشتن اعتماد مشترک بین کشورها هنوز وجود دارد و بزرگ‌ترین چالش توافقنامه جدید میباشد. این احساس بی اعتمادی با نابودی برجام توسط ترامپ طبیعتا افزایش یافته است.

اوباما بیان کرد که «پس از سه سال مذاکرات، امریکا با ایران به توافقی رسیده که برای دهه ها (منظور اوباما از زمان پیروزی انقلاب اسلامی) امکان ناپذیر بود.» خصومت بین ایران و امریکا هیچ تغییری پیدا نکرده مخصوصا پس از شهادت معروف 

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements