عراق به سوی بی ثباتی می‌رود و امریکا هم خروج میکند و هم میماند.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
عراق هنوز از شرایط ثبات بسیار دور میباشد، مخصوصا بعد از اعلام قاسم الاعرجی مشاور شورای عالی امنیت ملی عراق اعلام کرد که « ماموریت نیروهای نظامی امریکا در عراق پایان یافته و به زودی از این کشور خارج خواهند شد.» اما دبیر مطبوعاتی کاخ سفید جنیفر ساکی پاسخ داد و اعلام کرد «که شرایط در عراق هیچ تغییری نکرده و تعداد سربازان ( یعنی ۲۵۰۰ سرباز امریکایی) هم چنان باقی خواهند ماند. » با اینحال برای اولین بار در تاریخ یک نیروی اشغالگر از یک کشور خروج کامل انجام داده بدون اینکه حتی یک سرباز از این کشور خارج بشود و تمام نیروگاه ها در جا و شرایط خود بمانند. در حقیقت این عملیات خروجی تنها در حد تغییر اسم میباشد در حالتی که این ۲۵۰۰ سرباز امریکایی لقب‌ مشاور را پیدا کردند.
این اتفاق فقط پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات اخیر رخ داد. انتخاب نخست وزیر و دو رییس جمهور های جمهوری و مجلس باید در اولویت قرار میگرفت. اما اختلافات گوناگون سیاسی بین حزب‌ها باعث جلوگیری از تایید رسمی انتخابات از طریقه دیوان عالی کشور شده و با اینحال تشکیل دولت حداقل تا بهار سال بعد رخ نخواهد داد. با این وضع عراق به کدام سمت خواهد رفت؟

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements