نخست وزیر آینده عراق چه شخصی خواهدبود؟ یک ائتلاف شیعه.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر

 شیرین هاشمی :ترجمه

به دلیل سازندگی‌و کاهش توقعات خود، عراق یک کاربرد مثبت و غیر قابل انتظار را شاهد میباشد. سید مقتدی صدر برای تشکیل دولت جدید با حزب های شیعه  راهبرد کامل را تایین کرده و در ۹ ژانویه نمایندگان مجلس انتخاب شده فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و احتمالا رییس مجلس را انتخاب خواهند کرد.

سید مقتدی صدر به گروه‌های شیعه یک لیست از ۱۲ خواسته های خود را برای ایجاد وحدت به سوی تشکیل دولت جدید فرستاد. تمام این گروه ها موافق بودند که صدر با ۷۳ کرسی شخصیت اول در اییتلاف شیعه خواهد بود که شیعیان بتوانند نسبت به سنی‌ ها و کردها برتری در مجلس را داشته باشند.

۱۲ خواسته ها که سید مقتدی صدر اعلام کرده بود درباره مبارزه با فساد، آینده حشدالشبعی و وجود گروه های شبه نظامی که بیرون از کنترل نیروهای امنیتی ملی میباشند بود. هم چنان سید مقتدی ۵ شخص برای مقام نخست وزیری پیشنهاد کرده.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements