مقتدی صدر به سوی تشکیل دولت جدید بدون سایر حزب های شیعه می‌رود. آیا جدایی مقتدی صدر و ایران ادامه خواهد داشت؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
در‌‌ روز یکشنبه هفته گذشته نخستین دوره  مجلس عراق آغاز شده پس از چندین هفته تظاهرات و جنجال پس از انتخابات سال گذشته. گروه های شیعه طرفدار ایران به شدت ابراز ناراحتی می‌کردند که بسیاری از کرسی های خود را در مجلس از دست دادند. و در حال حاضر حزب مقتدی صدر به داشتن بزرگ‌ترین سهمیه  کرسی ها و قدرت انتخاب کردن نخست وزیر ادعا میکند. ولی برای رسیدن به برتری مجلس قدرت انتخاب کردن نخست وزیر، رییس مجلس و رییس جمهور از مقتدی صدر دور خواهد ماند. به احتمال زیاد اییتلاف حزب های شیعه شکل نخواهد گرفت و با اینحال سید مقتدی با همکاری با نمایندگان سنی و کرد و بدون هیچ مشورتی با دیگر حزب های شیعه، این سه مقام را انتخاب خواهد کرد.

با اینحال نشست مجلس یکشنبه صریحا به یک درگیری شدید بین دو گروه های شیعه رقم میزد اما ظاهرا به دلیل بیماری محمود المشهدانی رییس مجلس سابق، نشست مجلس زود پایان یافت و این اتفاق رقم نزد.

ائتلاف دولت قانون با رهبری نخست وزیر سابق نوری الملکی به مجلس اعلام کردند که با ائتلاف ۸۸ کرسی نسبت به جنبش صدر با ۷۳ کرسی برتری دارد. این اعلام باعث خشم نمایندگان جنبش صدر شد و آنها مجلس را ترک کردند.

برخی از نمایندگان اصرار کردند که المشهدانی به جای خود در مجلس برگردد و همچنان یک رییس مجلس مسن دیگر‌ خالد الدراجی جانشین او شده و جلسه را ادامه داده. و این جابجا کردن رییس های مجلس باعث شد که نمایندگان شیعه از در دو طرف یک اندک زمان بیشتری برای حل اختلاف و رسیدن به ائتلاف داشته باشند. اما با این وجود احتمال این اتفاق باز هم کم میباشد.

در روزهای گذشته حزب‌های شیعه که به مقتدی صدر تعلق ندارند باهم ملاقات زیادی داشتند و هم چنان با سید مقتدی ارتباط را برقرار کردند. مقتدی صدر با ۷۳ کرسی بیش از سایر حزب ها در انتخابات موفق بوده و می‌تواند با نمایندگان آزاد و کرد و سنی هم ائتلاف را ایجاد کند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements