گفتگوی ناتو با روسیه درباره اوکراین: امریکا پشت پرده میباشد.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
نمایندگان از کشور روسیه و ناتو روز چهار شنبه در بروکسل دیدار کردند و درباره پیوستگی احتمالی اوکراین به این سازمان و حضور نظامی نیروهای ناتو در آن کشور هم مرز با روسیه گفتگو کردند. آیا روسیه به مانند یک تهدید جدی علیه اروپا میباشد و یا اینکه قاره اروپا هنوز وسیله امریکا میباشد که امریکا به اهداف خود مخصوصا مبارزه با روسیه را برسد؟
بدون شک، امریکا، عملکردهای  ناتو را تحت نظر دارد و امریکا با هر کاری که از دستش براید سعی میکند سلطه گری خود را حفظ کند. امریکا به اقدامات به هیچ گونه جواب گو نمیباشد و تحریم های بیرحمانه را به هر کشوری که با هژمونی امریکا مبارزه کند تحمیل میکند.

پایان جنگ جهانی دوم همکاری امریکا و روسیه را در مقابل المان نازی را متوقف کرد و هم زمان جنگ سرد را آغاز کرد. امریکا این جنگ را با ایجاد تحریم های فشرده بر ضد کمونیستها آغاز کرد و در آن زمان شوروی سابق در هدف سلطه گری اروپا و جهان با امریکا رقابت داشت. جنگ جهانی دوم باعث شد که امریکا، اروپا را به حالت غیر مستقیم مستعمره کند. تاکنون بیشتر از ۷۰۰۰۰ سرباز امریکایی در اروپا میباشد و از این تعداد ۳۴۰۰۰ سرباز در آلمان، ۱۲۰۰۰ در ایتالیا، ۹۵۰۰ در انگلیس، ۴۵۰۰ در لهستان، و ۳۰۰۰ در اسپانیا مستقر میباشند. در سراسر دنیا امریکا در ۸۰ کشور در حدود ۷۵۰ پایگاه نظامی دارد و از این تعداد حداقل ۲۰۰ پایگاه در اروپا میباشد.

اروپا از هیچ کشور هم مرز این قاره با هیچ تهدید جدی مواجه نمیباشد. بنابراین روابط اروپا به خاور میانه، آسیا، روسیه و امریکایی جنوبی ایده ال میباشد. روسیه پنجمین وارد کننده و صادر کننده در اروپا میباشد و با توجه به شرایط فعلی کرونا رقم سالیانه صادرات این کشور به اروپا ۱۰۰ میلیارد دلار میباشد. در حالیکه این رقم در ۲۰۱۲ فقط ۲.۴ میلیارد دلار بود.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements