گزینه های مختلف پوتین: با کشاندن اوکراین به سمت جنگ امریکا از جایگاه خود دفاع میکند.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
برای امریکا، اسلام دیگر دشمن اصلی خود  نمیباشد و برای حفظ هژمونی خود روسیه و چین مورد هدف قرار گرفتند. ابر قدرتی روسیه و چین می‌تواند باعث پایانی هژمونی یک جانبه امریکا باشد به دلیل اینکه آن دو کشور به سایر کشورهای دنیا می‌توانند فرصتها برای تجارت و پیشرفت اقتصادی بدون سلطه گری فراهم کنند. این دلیل اصلی برای افزایش تنش بین روسیه و اوکراین توسط امریکا میباشد.

آیا پوتین به این تله میافتد و یا اینکه از راهبرد خود استفاده میکند و با ضربه زدن منافع امریکا در سراسر دنیا استفاده خواهد کرد که تنش های امریکا را تبدیل به فرصت کند. به احتمال زیاد کشورهای اروپایی به خصوص آلمان از اتفاق جنگ بسیار واهمه دارند و هم چنان احتمال سازش توسط روسیه بسیار کم میباشد. بر این اساس امریکا مجبور به کاهش تنش خواهد بود.

برنامه عضویت به سازمان ناتو باعث شد که حد تنش در شرق اروپا به حد بسیار خطرناک برسد. برای روسیه چنین اتفاقی یک تنش گسترده میباشد و کاملا غیر قابل تحمل میباشد و اساسا امریکا و کشورهای غربی از این جایگاه و واکنش روسیه روسیه آگاه بودند. هم چنان امریکا از عاقبت احتمالی جنگ بین روسیه و اوکراین خبر دار است و به طور عمدی دوست دارد امنیت دنیا را به خطر بیاندازد. در نتیجه هزینه های سنگین چنین جنگی احتمالا باعث می‌شود که غرب تنش خود با روسیه را کاهش بدهد.

پایان دوران دنیای یک جانبه دیگر برای امریکا غیر قابل انکار میباشد، صرفنظر از مخالفت خشمگین امریکا با این حقیقت. امریکا برای سالها بی احترامی خود نسبت به کشورها و مردمان مستقل نشان داده، با تحمیل حضور نیروهای خود در کشورهایی به مانند عراق و سوریه، دخالت در سیاستهای منطقه ای به مانند کشورهای بالکان و اجرای تحریم های بیرحمانه علیه کشورهایی به مانند کوبا، ونزویلا و ایران. امریکا کشورهای غیر مستقل اروپا را به سمت جنگ با روسیه کشوری که برای اروپا از لحاظ اقتصاد و انرژی بسیار مهم است میکشاند، و اگر این اتفاق رخ میداد تعداد نیروهای پیاده نظام امریکا در اروپا از ۷۰۰۰۰ نفر افزایش میافت.

لاورو وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد که « راهبرد کشورهای غربی این است که چهار چوبهای روابط بین المللی و قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارند و آنها را با قوانین ساخت امریکا عوض کنند که یک نظام نوین جهانی را به دنیا تحمیل کنند.». روسیه، چین و ایران میخواهند دربرابر هژمونی امریکا ایستادگی‌کنند اما این دلیل نیست که مخالف روابط خوب اقتصادی با کشورهای غرب هستند. اما آنها خوب میدانند که امریکا به سختی از جایگاه خود دفاع خواهد کرد ولی امریکا هم باید بداند که حریفان خود به زودی تسلیم نخواهند شد. از زمان پایان جنگ جهانی دوم امریکا فرصت برای افزایش قدرت خود با مدل صلح آمیز داشته ولی این راه را انتخاب نکرده و الان نمیتواند دنیای چند جانبه گرایی را قبول کند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements