اشتباهات راهبردی ایران در عراق.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه
به نظر میرسید که پس از اتفاقات اخیر در عراق و به شهادت رسیدن حاج قاسم سلیمانی در ژانویه سال ۲۰۲۰، ایران راهبرد دقیق خود را در عراق از دست داده.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements