در زمان تفرقه شیعیان، الصدر هنوز ائتلاف برتری را به دست نیاورده.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

پس از چندین ماه تفرقه م بحران بین حزب‌های سیاسی مختلف مجلس عراق روز دوشنبه هفتم فوریه، رییس جمهور کشور را انتخاب خواهند کرد. به اضافه دو نامزد اصلی هوشیار زیباری و برهم صالح نام های دیگری برای این مقام معرفی شدند. اتفاق مهم اخیر این است که بالاترین دادگاه عراق که بر اساس قانون اساسی، قدرت قضاوت و حکم را دارد تصمیم گرفتند که هر ائتلافی که بیشترین تعداد کرسی را داشته باشد، حق‌انتخاب نخست وزیر را دارد.

تعداد نامزدان برای نخست وزیری به بیست رسید. جالب است که نامزد خانواده طالبانی از سلیمانیه از حزب اتحادیه میهنی کردستان با فقط ۱۷ کرسی احتمالا انتخاب خواهد شد، به جای هوشیار زیباری نامزد شهر اربیل و خانواده بارزانی که ۳۱ کرسی دارد. بعد از بیانیه مشخص مقتدی صدر بر علیه هوشیار زیباری به احتمال زیاد دکتر عبدل لطیف ابراهیم رشید که پشتیبانی خانواده طالبانی از سلیمانیه را دارد برنده خواهد شد و رییس جمهور جدید خواهد بود.

پس از بیانیه مقتدی صدر درباره نداشتن صلاحیت هوشیار زیباری برای مقام رییس جمهوری احتمال انتخاب زیباری به صفر رسید. با این بیانیه حداقل ۷۳ کرسی جریان صدر هیچ وقت به او رای نمیدهند. بیانیه صدر بی دلیل نبود، زیباری در ۲۰۱۶ به دلیل اتهامات فساد و سواستفاده از بودجه های دولتی از پست وزیر اقتصاد و دارایی اخراج شده بود.

رییس جمهور بهرم صالح هم به خاطر عملکردهای ضعیف خود در ۴ سال اخیر احتمال انتخابش هم کم میباشد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements