ایران حاضر به دیدار و سازندگی با امریکا میباشد، به شرط لغو تمام تحریم ها.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

طبق گزارش رسانه‌ها، هیچ ملاقات مستقیم بین ایران و امریکا رخ نداده ‌ودر عوض ایران اصرار میکند که تا زمان لغو تحریم ها چنین دیداری صورت نخواهد گرفت. هم چنان ایران دنبال ضمانت درباره پایدار ماندن توافق در آینده میباشد. اما در کنار مذاکرات وین ارتباطات درباره تعویض زندانی ها توسط دو کشور به طور غیر مستقیم آغاز شده است.

مقامات رتبه عالی ایران اظهار کردند که جایگاه ایران نسبت به مذاکرات از زمان ترامپ تا به امروز هیج‌ فرقی نکرده و با اینحال تا امریکا به توافق هسته ای برگردد و تحریم ها را کاملا لغو کند، به عکس یادگاری گرفتن با مقامات امریکا هیچ نیازی نیست. اما به نظر می‌رسد که رییس جمهور امریکا به بازگشت به توافق ۲۰۱۵ و فراهم ضمانت ها حاضر نمیباشد. بایدن هم میداند که هیچ دولت بعدی امریکا به تصمیمات دولت فعلی پایبند نمیباشد بر خلاف چهار چوبهای توافق ها و عهد نامه های بین المللی. تا به امروز امریکا به ۳ خواسته‌های مهم ایران هیچ پاسخ مفید نداده‌است.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements