دیداری بین ایران و امریکا در وین که رخ نداده بود.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

در اتفاق دوباره احیا کردن برجام هیچ نیازی به رضایت و یا رای کنگره امریکا نیست و توافق ۲۰۱۵ با یک پیوست تعهدادات و شرایط اضافه شده توضیح خواهد شد. قبل از شروع جنگ اوکراین وزاری امور خارجه ایران و امریکا امیر عبدالهاین و انتونی بلینکن در وین قرار گذاشتده بودند که برجام را رسما احیا کنند. تنها چندین مشخصات نامهم باقی مانده بود تا توافقنامه امضا شود. اما روسیه در آخرین لحظه درخواست یک ضمانت کتبی بود تا احیای برجام تا بعد از نوروز را به تاخیر بیاندازد، ضمانتی که احتمالا امریکا از آن خواهد گذشت.

قبل از این اتفاق در اولین دیدار رسمی بین ایران و امریکا پس از خروج امریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ رخ میداد اما روسیه از امریکا درخواست ضمانت کردند که تحریم های تازه اجرا شده به روسیه به برجام مربوط نباشد و امریکا به این پاسخ مثبت داد. اما روسیه بر اساس تجربه خود در باره مسایل اوکراین و افرایش نانو به امریکا اعتماد نمیکند و به دنبال ضمانت می‌باشد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements