آیا عراق به سوی بحران پیش می‌رود؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

پس از ۸ ماه که از انتخابات مجلس عراق میگذرد به درخواست مقتدی صدر ۷۳ نمایندگان جریان صدر به طور دست جمعی استعفا دادند. پس از این عمل طبق معمول، مقتدی صدر از پیروان خود خواستار خواهد شد که به خیابان‌ها بریزند و انتخابات جدید صورت بگیرند و در این انتخابات مقتدی صدر بتواند اکثریت آرا را بدون دخالت دیگر گروه های شیعه را به دست آورد امکان این اتفاقات در یک روز بدون تنش و درگیری نمیتواند صورت بگیرد و حتما در عراق شلوغی، بی ثباتی و آشفتگی داخلی دیده خواهد شد.

پس از نتایج انتخابات مجلس، جریان صدر از ۳۲۹ کرسی موفق به کسب ۷۳ کرسی شد که بالاترین تعداد از همه گروه های سیاسی بود و مقتدی صدر فکر کرد که در انتخابات پیروز شده. و در نتیجه مقتدی صدر فکر کرد که می‌تواند رییس مجلس، رییس جمهور و نخست وزیر را با موافقت ائتلاف سنی و کردی انتخاب کند. مقتدی صدر دیگر گروه های شیعه را از انتخابات محروم کرد تا تنها او رهبر شیعه عراق باشد. ولی با آنها ملاقات داشت و از آنها درخواست پیوستن به گروه خود را کرد. هم چنان در وحله اول خواست که نخست وزیر سابق نوری المالکی را از جریان سیاسی عراق جدا کند.

تنها دلیلی که مقتدی صدر نخواست المالکی به حزب او بپیوندد برای این بود که این احزاب بدون او ضعیفتر و کنترل آنها آسانتر بود. 

مقتدی صدر باور داشت که توافق همبستگی که او با هادی العامری ( رییس ائتلاف فتح که بین مردم بسیار محبوب است و دارای قدرت سیاسی است که مقتدی صدر درک می‌کند) قبل از انتخابات داشت یک عمل عاقلانه بود که دیگر احزاب وفادار به ایران را دور نگه دارد. 

ولی العامری این توافق را رد کرد و به ائتلاف شیعیان که به اسم چارچوب هماهنگی شناخته می‌شوند پیوست. در نتیجه، یک جریان شیعه شکل گرفته و این جریان از نمایندگان متعلق به صدر درخواست کردند که آنها را به این جریان بپیوندند و این اتفاق درست برعکس خواسته های ابتدایی صدر بوده.

اما مقتدی صدر متوجه نفوذی که المالکی در دو دوره نخست وزیری خود ایجاد کرده، شد. و این در اولین جلسه محمود المشهدانی رییس سنی مجلس را به بهانه اینکه یکی از نمایندگان جریان صدر او را مورد حمله قرار داده جلسه را ترک کرد. 

ولی دیوان عالی کشور تصمیم گرفت که المشهدانی را جایگزین انتخاب کنند که جلاسات مجلس ادامه داشته باشد و این اقدام دادگاه توسط صدر مورد تشویق قرار گرفت.

با اینحال، مقتدی صدر آشکارا قبل از، در دوران، و پس از انتخابات از ایران انتقاد کرد ولی اسم ایران را نیاورد و از ایران به عنوان همسایه شرقی نسبت به عراق نام برد. جایگاه تند مقتدی صدر نسبت به ایران برخی از هوادارانش را خوشحال کرده.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements