عراق بین پل معلق و منطقه سبز در بحران است.

 شیرین هاشمی :ترج

پس از آنکه مقتدی صدر اعلام کرد که قدرت سیاسی به مردم ( در حقیقت خودش ) تعلق دارد، وضعیت عراق بسیار بحرانی می‌باشد. در مقابل جریان صدر ، دیگر گروه های شیعه با نام چارچوب هماهنگی قرار دارند که خواستار احترام به حقوق و قانون اساسی و تشکیل دولت جدید، شروع دوباره مجلس و حمایت از دادگاه فدرال هستند.

طرفداران مقتدی صدر در منطقه سبز بغداد  تا بنابرگفته رهبرشان« سرنگونی مشروعیت تا آخر این هفته» جمع شدند. بالعکس آنها طرفداران چارچوب هماهنگی در نزدیکی پل معلق و ورودی جنوبی منطقه سبز تظاهرات کردند. در حال حاضر دو گروه های مختلف با خواسته های متناقض در خیابان‌های عراق هستند. آیا راه چاره از این موقعیت خطرناک وجود دارد؟

مقتدی صدر فشار بسیاری را بر دادگاه عالی عراق میگذارد، با مختل کردن قانون اساسی عراق که به دلیل محاصره مجلس پیش آمده. مقتدی صدر میخواهد که انتخابات جدید صورت بگیرد و این فقط زمانی امکان دارد که یک سوم مجلس نمایندگان  رای دهند و یا رییس جمهور و نخست وزیر خواستار شوند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements