جنگ بین حزب الله و اسراییل رخ نخواهد داد ولی مرزهای بین لبنان و اسراییل هم مشخص نخواهد شد.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

اسراییل رسیدن به توافق برای مرزهای دریایی با لبنان را برای مدتی کوتاه تا زمان انتخابات به تاخیر میاندازد. این به دولت اکنون یاییر لاپید این فرصت را می‌دهد که از عواقب سیاسی توافق با حزب الله صدمه نبیند.

بنابرگفته مقامات آگاه، « اسراییل به زودی اعلام خواهد کرد که در منطقه کریش که در ناحیه دریایی لبنان قرار دارد به حفاری ادامه نخواهد داد. اسراییل نمیخواهد که حزب الله را مجبور به شروع جنگ کند چون قبلا حزب الله به اسراییل مهلت برای توافق به مرزهای دریایی تا وسط سپتامبر داده.»

ماه قبل، حزب الله تصاویر پهپادی از کشتی های اسراییل در میدان گازی مورد مناقشه در دریای مدیترانه را آشکار کرد. ارتش اسراییل سه پهپادهای غیر مسلح حزب الله را در منطقه کاریش مورد حمله قرار داد. رهبر حزب الله حسن نصرالله در مصاحبه اخیر فرمودند که حزب الله توانایی شناسایی و حمله به این میدان کاز و دیگر مناطق اسراییل را دارد.

در اوایل اکتبر ۲۰۲۰، لبنان و اسراییل تصمیم گرفتند که درباره مرزهای دریایی مذاکرات داشته باشند، با اینکه این دو کشور روابط سیاسی با هم را ندارند.

لبنان و اسراییل هیچگونه رابطه ندارند و عملا در حالت جنگ هستند. و به این دلیل هر ‌دو ادعا می‌کنند که ۸۶۰ کیلومتر مربع از دریای مدیترانه به نام بلوک ۹ که بسیار در گاز و نفت غنی می‌باشد به آنها تعلق دار‌د.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.