منافع اوپک پلاس و نه غرب در اولویت قرار دارد: کاهش تولید نفت برای یک سال.

 شیرین هاشمی :ترج

تصمیم ۲۳ کشورهای عضو اوپک پلاس برای کاهش تولید دو میلیون بشکه نفت در روز ( برابر با ۲ درصد تولید انرژی جهان) از نوامبر برای طول یک سال برای غرب و روسیه بسیار قابل توجه است. این تصمیم برای حمایت از روسیه و یا تنش علنی علیه امریکا نیست بلکه یک انتخاب که به نفع کشورهای تولید کننده نفت است می‌باشد. در گذشته تولید نفت این کشورها که ۳.۵ میلیون بشکه بود و در حال حاضر احتیاج ضروری برای این مقدار نیست. و اگر تصور کنیم که اپیدمی کووید ۱۹ در چین شروع شود و این کشور بسته شود در آن حال استفاده نفت هم کاهش خواهد یافت و به احتمال قوی قیمت نفت هم که به ضرر کشورهای اوپک پلاس کاهش خواهد یافت. 

در ۲۰۱۶،، اوپک پلاس با اضافه نمودن ۱۰ عضو جدید به ۱۳ اعضای اصلی کشورهای تولید کننده نفت تشکیل شد تا قیمت را ثابت نگه دارد و در زمانی که احتیاج به نفت کمتر است تولید هم کاهش پیدا کند. عربستان و روسیه هر کدام ۱۰ میلیون از ۴۲ میلیون بشکه نفت که هر روز را تولید می‌کنند. در ۲۰۲۰ اوپک پلاس تولید نفت را تا ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش داد چون قیمت نفت به دلیل اپیدمی کرونا و کمبود احتیاج بسیار پایین آمده بود. در شروع جنگ اوکراین و ترس شدید که بازار های بین‌المللی از کمبود نفت روسیه داشتند، قیمت نفت به ۱۲۲ دلار بشکه ای رسید و در حال حاضر قبل از تصمیم کاهش تولید به ۸۹ دلار بشکه ای رسید.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements