آیا پوتین به تله بایدن و اوکراین به مانند تله‌ کارتر برای برژنف در افغانستان می افتد؟


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

مارک میلی رییس ستاد ارتش امریکا بیان کرده که « امسال برای اوکراین شکست دادن روسیه مشکل است»، بنابراین اشاره می‌شود که بنابراصول سیاسی بایدن این جنگ باید برای چندین سال ادامه داشته باشد. تا زمانی که اوکراین حاضر باشد برای حفظ هژمونی امریکا کشور خود را قربانی کند جنگ تمام نمی‌شود. و از آن سو غرب فهمیده که روسیه حاضر نیست مناطق اوکراین را که به دست آورده پس بدهد. آیا به نفع غرب است که این جنگ طولانی باشد؟ آیا به نفع امریکا است که روسیه برای چندین سال درگیر این جنگ باشد؟ و آیا امریکا موفق خواهد بود که برای روسیه یک افغانستان دیگری را تولید کند و روسیه به دلیل گیر کردن در باتلاق اوکراین فروبپاشد و منابع طبیعی کاهش بیابدهمانطور که برای شوروی اتفاق افتاد. آیا پوتین به تله به مانند آن که برای رییس جمهور روسیه برژنف در ۱۹۷۹ درست شده بود خواهد افتاد؟

بر طبق نسخه رسمی رویدادها، حمایت سیا از مجاهدین پس از حمله روسیه به افغانستان در ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹ آغاز شد ولی حقیقت همانطور که توسط برژینسکی مشاور امور امنیت جیمی کارتر در مصاحبه با روزنامه نوول اوبزرواتور ( ۱۹۹۸) افشا شد درست برعکس این است. رییس سابق سیا رابرت گیتز در کتاب خاطرات خود بیان کرد که سازمان امنیتی امریکا شروع به حمایت از مجاهدین شش ماه قبل از دخالت شور‌وی کرده بود.

حقیقتا در ۳ ژولای ۱۹۷۹ طبق گفته برژینسکی، کارتر اولین دستور کمک پنهانی به مخالفین دولت طرفدار شوروی در کابل را امضا کرد. همان روز من به رییس جمهور یادداشتی نوشتم که این کمک می‌تواند مقدمه مداخله نظامی باشد. این باعث می‌شود که روس‌ها به دام افغان بیفتند و ما برای شوروی ویتنام خودشان را درست کردیم.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements