آیا اوکراین از “آزادی و ارزش‌های غرب “ دفاع میکند؟

 شیرین هاشمی :ترج

در بین دولتمردان اروپایی و رسانه‌های غربی بسیار صحبت است که دلیل تامین تسلیحات برای اوکراین به دلیل این است که اوکراین از “اروپا دفاع میکند” و “ برای همه ما میجنگد”. این بیانیه چندین بار توسط سفیر سابق امریکا به اوکراین تیلور وید و پارلمان اتحادیه اروپا تاکید شده و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو اضافه کرد که « نه تنها اوکراین برای آزادی ما بلکه برای ارزش‌ها و امنیت اروپا میجنگد.» ایا با فرستادن بسیاری اسلحه و تانک اروپا امن تر شده؟ آیا دلیل حمایت نظامی اتحادیه اروپا برای ادامه جنگ علیه « عقاید در بین دولتمردان اروپایی و رسانه‌های غربی بسیار صحبت است که دلیل تامین تسلیحات برای اوکراین به دلیل این است که اوکراین از “اروپا دفاع میکند” و “ برای همه ما میجنگد”. این بیانیه چندین بار توسط سفیر سابق امریکا به اوکراین تیلور وید و پارلمان اتحادیه اروپا تاکید شده و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو اضافه کرد که « نه تنها اوکراین برای آزادی ما بلکه برای ارزش‌ها و امنیت اروپا میجنگد.» ایا با فرستادن بسیاری اسلحه و تانک اروپا امن تر شده؟ آیا دلیل حمایت نظامی اتحادیه اروپا برای ادامه جنگ علیه « عقاید امپریالیسم و توسعه طلب رییس جمهور پوتین» طوری که برخی از سیاستمداران اروپایی پوتین را میبینند، است تا خاک روسیه را جزو کشورهای اروپایی کنند؟ آیا روسیه توانایی نظامی برای حمله به دیگر کشورهای اروپا پس از اوکراین را دارد؟و توسعه طلب رییس جمهور پوتین» طوری که برخی از سیاستمداران اروپایی پوتین را میبینند، است تا خاک روسیه را جزو کشورهای اروپایی کنند؟ آیا روسیه توانایی نظامی به حمله به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پس از اوکراین را دارد؟

رییس جمهور امریکا بایدن بالاخره سکوت خود را در مورد اهداف اصلی جنگ در اوکراین که تقابل نیابتی ناتو علیه روسیه می‌باشد را شکست. او بیان کرد که « جنگ بزرگ‌تر از اوکراین است؛ عاقبت ناتو و اروپای شرقی در میان است. این جنگ عواقب بسیار مهمی را دارد. جمهوری خواهان کنگره امریکا که نمیخواهند کمک مالی بدون محدودیت به اوکراین داشته باشند هیچ درکی از سیاست خارجی امریکا را ندارند.» بایدن راستگو بود وقتی که قبول کرد که جنگ اوکراین درباره ناتو است. حقیقتا آینده ناتو در خطر است زمانی که رییس جمهور فرانسه ماکرون چند سال پیش بیان کرده بود که «مغز ناتو کار نمیکند» و «اروپا احتیاج به ارتش دارد که از امریکا او ‌را دفاع کند. »

آشکاری بایدن که “این جنگ اروپای شرقی” است چون با تشکیل ارتش اروپایی هر نوع تفکری که به دلیل حضور دهها هزار سرباز امریکایی و صدها پایگاههای نظامی امریکا در اروپا وجود دارد ناپدید می‌شود. در نتیجه، اروپای شرقی که تحت حاکمیت شوروی سابق بود از زیر نفوذ امریکا بیرون میاید و با ارتش اتحادیه اروپا ترکیب می‌گیرد. این برای امنیت و بقای هژمونی امریکا بر سراسر امریکا بسیار زیان اور است همانطور که سناتور امریکایی لیندسی گراهام هشدار داد که “بقای نظم جهانی” و یا در حقیقت “نظم غربی و یا امریکایی” در خطر است.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements