قانون کاهش تورم امریکا: آخرین صدمه به صنعت اروپا.


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

کیسینجر راجع به نگو دین دیم رییس جمهور سابق ویتنام جنوبی که از طرف امریکا مورد حمایت بود صحبت می‌کرد؛ نگودین‌ دیم پس از آنکه امریکا دیگر از او حمایت نکرد از طرف ارتش خود کشته شد. نگوین وین تویو با حمله به کاخ ریاست جمهوری دیم را دستگیر کرد، رییس جمهور با حمایت امریکا شد ولی وقتی که امریکا از ویتنام خارج شد این پشتیبانی را از دست داد. وین تویو قبل از اینکه مجبور شود کشور خود را ترک کند پس از آنکه نیروهای کمونیستی در ۱۹۷۵ کنترل هانوی را به دست آوردند بیان کرد که« آمریکایی‌ها به ما قول دادند و ما به آنها اعتماد کردیم.» او در امریکا پناه گرفت و در ۷۸ سالگی در امریکا فوت کرد.

تاریخ تکرار می‌شود و درس‌های باارزشی را یاد می‌دهد ولی مقامات غربی یا دیر یاد میگیرند و یا مخصوصا هیچ یاد نمیگیرند. تاکنون در جنگ در اوکراین هیچ موردی به نفع اروپا پیش نرفته ولی هر قدم به نظر به نفع امریکا پیش می‌رود. اولا، اروپا دیگر نمیتواند از گاز ارزان روسیه استفاده کند که عواقب وخیمی برای مردم و صنعت اروپا دارد. برای اینکه روسای کشورهای اروپایی به دلیل فشار از طرف مردمان و تورم شدید روابط اقتصادی با روسیه را دوباره برقرار نکنند، به نظر میاید که نیروی دریایی امریکا خط اصلی تامین گاز به آلمان نورد استریم ۱ و ۲ را نابود کرده. بهم ریزی تجارت بین روسیه و اروپا همیشه از اهداف رییس جمهوری‌های امریکایی بوده ولی تا زمانی که بایدن قول داد که تامین گاز را قطع کند، در گذشته زیاد موفقیتی نداشتند.

امریکا توانست که اروپا را در مقابل کار انجام شده قرار دهد و اروپا را مجبور کرد که از گاز را از نروژ و امریکا با قیمت بسیار گران بخرد تا تقاضای بسیار زیاد خود را که حدود ۱۵۰ میلیارد متر مکعب در سال می‌باشد را تامین کند. حقیقتا به غیر از روسیه هیچ کشور دیگری توانایی تامین تقریبا نصف نیازهای انرژی اروپا را همانطور که قبل از فوریه ۲۰۲۲ بود را ندارد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements