سال اول جنگ در اوکراین بین ابر قدرتها به پایان رسیده( ۳/۴)

                                        @ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط

 شیرین هاشمی :ترج

بیانیه بایدن که روسیه چهار استان‌های اوکراین را که پوتین به عنوان اهداف خود اعلام کرده را بود جزو روسیه نخواهد دانست و جنگ برای چندین سال ادامه خواهد داشت دیگر امکان پذیر نیست. ارتش روسیه در چندین جبهه موفقیتهای بسیاری داشته و به سوی شهر باخموت پیشروی میکند تا تعداد تلافات کمتر باشد و جنگ به صورتی که روسیه میخواهد و نه اوکراین و ناتو جلو رود. غیر ممکن نیست که شاید نقشه امریکا برای خسته کردن ارتش روسیه بر خلاف خود ناتو شده چون روسیه موفق بوده که تجهیزات نظامی غرب را بسیار کاهش داد و اقتصاد کشورهای غربی هم در معرض رکود است.

هم چنان امکان دارد که بنابر نتیجه عملکرد ارتش های روسیه و اوکراین در میدان جنگ، روسیه عملیات را به شهر ادوسا گسترش دهد تا تنها راه اوکراین به دریای سیاه را ببندد. و اگر غرب ادامه به تامین تجهیزات به اوکراین را بدهد به نظر نمیرسد که روسیه از این فرصت برای کاهش دخیره تجهیزات استفاده نکند و در افزایش بحران تورم اروپا دستی نداشته باشد. از دیدگاه نظامی، طبیعی است که روسیه اجازه نخواهد داد که ارتش اوکراین فرصت دوباره مسلح شود و بنابراین، ارتش روسیه ادامه به پیشروی و درگیری با دشمن را خواهد داشت تا نیروهای انسانی و منابع زیر ساختی آن را از کار بیاندازد.

برای رسیدن به این هدف، نیروهای جدید روسی باید کنترل مناطق باقی مانده از لوهانسک، بیش از چهل درصد دونتسک و بقیه زاپروژیا و خرسون به دست آورند. و اگر اوکراین تا آخرین مرد در آن کشور ادامه به جنگ دهد تا سلطه گری امریکا و افتخار ناتو را حفظ کند آنطور که زلانسکی بیان کرده برای روسیه بسیاری مناطق اوکراین برای تصرف وجود دارد. جالب اینجا است که زلانسکی الان تایید کرده که سربازهای آنها برای حفظ هژمونی امریکا و سلامتی اروپا میجنگند با اینکه در گذشته فقط وزیر دفاع اوکراین هم این را بیان کرده.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements