آیا چین امیدوار طولانی تر شدن جنگ امریکا و روسیه در چین است؟

وسط: ایلایجا ماگنیر  ejmalrai@
ترجمه: شیرین هاشمی
مناقشه ادامه دار بین امریکا و روسیه در اوکراین درگیری ها موج های شوک ژئوپلیتیکی را در سراسر جهان برانگیخته است. در زمانی که جنگ شدت تر می‌شود بطور غیر مستقیم چین به سوی روسیه کشیده می‌شود و اتحاد به خصوصی ایجاد می‌شود که برای موازنه قدرت در دنیا نشانه های عمیقی دارد.

 امریکا مصمم است که که اقتصاد روسیه را با تحریم های کمر شکن و دوری از بازارهای تجاری فلج کند. با اینحال، با ادامه جنگ تلاش های امریکا با مشکلات خود مواجه شده از جمله حمایت اقتصادی و نظامی از روسیه توسط کشورهای غیر منتظره به مانند آفریقای جنوبی، برزیل و هند. بعلاوه ایران، این کشورها جزو سازمان اقتصادی شانگهای که در سال‌های اخیر پیشرفت نفوذی بسیاری داشته به دلیل تحریم های یکجانبه غیر قانونی که به بعضی‌ از کشورهای عزو توسط امریکا تحمیل شده است.

با اینکه چین اشکارانه منافع استراتژیک خود را در ادامه جنگ بیان نکرده، واضح است که این کشور هم سهمی در ادامه جنگ را دارد. برای چندین سال، امریکا چین را به عنوان رقیب راهبردی میبیند و رابطه پیچیده تجاری آنها معمولا با تنش همراه بوده. ولی جنگ امریکا با روسیه از طریقه اوکراین خصومت امریکا را علنی کرده چون اتحاد قوی بین چین و روسیه می‌تواند یک چالش بزرگ و بیسابقه برای منافع و هژمونی امریکا باشد.

تاثیر اولیه تحریم های سنگین علیه روسیه که شامل ۶۵۰۰ تحریم های مختلف در تمام زمینه ها است آن تاثیری را که انتظار میرفت را نداشته. روسیه قبل از جنگ، اقدامات پیشگیرانه را انجام داده بود و با کشورهای آسیایی، آفریقایی و امریکای جنوبی اتحادهایی را در زمینه های مالی و اقتصادی داشت و در نتیجه عواقب تحریم های غربی آنچنان که انتظار میرفت نبودند.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements