تشدید جنگ پنهانی ایران و اسراییل: ایران پایگاههای خود را در سوریه ‌به زیر زمین انتقال میدهد.

توسط: ایلایجا ماگنیر  ejmalrai@

ترجمه: شیرین هاشمی

تشدید درگیری آشوب آمیز بین ایران و اسراییل که از طریقه رسانه‌های جهانی  گزارش نمی‌شود به نقطه حساسی رسیده چون حملات بسیاری صورت گرفته و تلاش های میانجیگری ناموفق بودند. در حالیکه تنش بین دوابر قدرتهای خاور میانه رو به افزایش است، نگاه نزدیکتری، شبکه ای از عملیات پنهان و مانورهای راهبردهایی را نشان میدهد که تغییر شکل چشم انداز منطقه ای را صورت خواهد داد.

نخست وزیر اسراییل، نتانیاهو در ادعای اخیر ایران را به چند حملات خشونت امیز در خاک اسراییل ربط داد که بسیار مهم است. پویایی پیچیده بین دوکشور فراتر از درگیری های نیابتی افزایش یافته است، ایران در سوریه به حملات اسراییل از طریقه عملیات نامتقارن، حملات تنها و آنهایی که به اشغال اسراییل آسیب میزند پاسخ میدهد. و در همان زمان، حمایت تزلزل ناپذیر ایران از گروه‌های مقاومتی فلسطین با تامین تجهیزات پیشرفته تاکید می‌شود.

ارتش اسراییل، برای جلوگیری از نفوذ ایران اهداف سوریه را مورد حمله قرار میدهد که اخیرا حمله بسیار مهمی را انجام داد. برای اولین بار، اسراییل تقریبا دو میلیون لیتر از گازولین ذخیره شده ایران در سوریه را نابود کند که منبع بسیار مهم نفت در مبارزه با تحریم های غربی است. با اینحال، با وجود حملات هوایی بیشمار علیه اهداف ایران در سوریه، اسراییل موفق نبوده که نفوذ و حضور ایران در منطقه را کاهش دهد و بالعکس باعث شده که ایران نفوذ مهمی در امنیت ملی سوریه را داشته باشد.

موفقیت راهبردی ایران برای ایجاد جبهه مستمر از فلسطین به لبنان، سوریه، عراق و یمن از آنکه انتظار بود، بسیار موفقتر بوده. شکست جنگ سوریه بعلاوه اتفاقاتی به مانند تهاجم به عراق در ۲۰۰۳ و شروع داعش تصادفا نفوذ ایران را بسیار قوی تر کرد که باعث نگرانی کشورهای غربی و چالش به اسراییل است. در نتیجه ردپای استراتژیک ایران از مرزهای خود بیرون تر دیده می‌شود که نتیجه مداخلات قبلی غرب است.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements