چگونه ایران توانست عراق را بمباران کند؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترجمه

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک مرکز بزرگ اسراییل در اربیل عراق که با موساد وابستگی داشت تحت حمله موشکی قرار داد. این پایگاه موساد در اربیل برای آموزش و مرکز فرماندهی اسراییل می‌باشد که عملیات اسراییل در خاور میانه و‌کشورهای خلیج فارس تحت نظر دارد و خارج از خود اسراییل بزرگ‌ترین و با کیفیترین پایگاه اسراییل است. ۱۲ موشکهای نقطه زن ایران قسمتهایی از این پایگاه اسراییل در اربیل را نابود کردند. ایران به اسراییل ثابت می‌کند که نفوذ گسترده و دسترسی کامل که سال‌ها اسراییل داشته، این روزها به همان اندازه به سپاه پاسداران مربوط می‌باشد. ولی چگونه ایران فکر می‌کند که با بمباران پایگاه اسراییل در عراق به حاکمیت عراق می‌تواند احترام بگذارد؟

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements