روسیه جنگ با غرب را به مرحله خطرناک‌تری میبرد: فراخوانی نیروهای ذخیره چه معنایی دارد؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج پس از اعلام رفراندم در مناطق دونباس و دو شهر در حوالی رودخانه دنیپرو، زاپوریزیا ( مکان مهم‌ترین رآکتور هسته ای در اروپا) و خرسون که نزدیکی شبه جزیره کریمه است برای پیوستن به روسیه، این مناطق جزو خاک روسیه شدند. بنابراین، هر نوع حمله اوکراین به این مناطق و شهر […]

Read More روسیه جنگ با غرب را به مرحله خطرناک‌تری میبرد: فراخوانی نیروهای ذخیره چه معنایی دارد؟

Rusland tilt de oorlog met het Westen naar een gevaarlijker niveau: Wat betekent het inzetten van reservetroepen?

Geschreven door – Elia J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Na het uitgeroepen referendum van de provincie Donbas en de twee steden aan de Dnipro rivier, Zaporizhzhia (waar de belangrijkste kernreactor van Europa staat) en Kherson, dat grenst aan het Krim schiereiland, over hun annexatie aan Rusland, zullen ze Russisch grondgebied geworden zijn. Daarom […]

Read More Rusland tilt de oorlog met het Westen naar een gevaarlijker niveau: Wat betekent het inzetten van reservetroepen?

A Rússia está conduzindo a guerra com o Ocidente para uma etapa mais perigosa: O que significa convocar forças de reserva?

Elijah J. Magnier Trad. Alan Dantas Com o referendo declarado da província de Donbass e das duas cidades no rio Dnipro, Zaporizhzhia (local do reator nuclear mais significativo da Europa) e Kherson, que é adjacente à Península da Crimeia, sobre sua anexação à Rússia, estes se tornam territórios russos. Portanto, qualquer ataque ucraniano a estas […]

Read More A Rússia está conduzindo a guerra com o Ocidente para uma etapa mais perigosa: O que significa convocar forças de reserva?

Russland hebt den Krieg mit dem Westen auf eine noch gefährlichere Stufe: Was bedeutet die Einberufung von Reservekräften?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Nach dem erklärten Referendum über den Anschluss der Provinz Donbas und der beiden Städte am Fluss Dnipro, Saporischschja (Standort des bedeutendsten Atomreaktors in Europa) und Cherson, das an die Halbinsel Krim angrenzt, an Russland, wurden sie zu russischen Territorien. Daher wird jeder ukrainische Angriff auf diese […]

Read More Russland hebt den Krieg mit dem Westen auf eine noch gefährlichere Stufe: Was bedeutet die Einberufung von Reservekräften?

The Russia-US war to a more dangerous stage: What does call in reserve forces mean?

Written by – Elijah J. Magnier: Following the declared referendum of the province of Donbas and the two cities on the Dnipro river, Zaporizhzhia ( site of the most significant nuclear reactor in Europe) and Kherson, which is adjacent to the Crimean Peninsula, on their annexation to Russia, they became Russian territories. Therefore, any Ukrainian […]

Read More The Russia-US war to a more dangerous stage: What does call in reserve forces mean?

La guerre Russe avec l’Occident à une étape plus dangereuse : Que signifie la mobilisation des forces de réserve?

Par Elijah J. MagnierTraduction : Daniel G. À l’issue du référendum sur l’annexion à la Russie de la province du Donbass et de deux villes bordant le fleuve Dniepr, Zaporijjia (où se trouve le réacteur nucléaire le plus important d’Europe) et Kherson, qui est adjacent à la péninsule de Crimée, de nouveaux territoires russes seront créés. […]

Read More La guerre Russe avec l’Occident à une étape plus dangereuse : Que signifie la mobilisation des forces de réserve?

la guerra Rusia con Occidente a una etapa más peligrosa: ¿Qué significa llamar a las fuerzas de reserva?

Escrito por – Elijah J. Magnier: Tras el referéndum declarado de la provincia de Donbas y de las dos ciudades del río Dnipro, Zaporizhzhia (“sede del reactor nuclear más importante de Europa”) y Kherson, adyacente a la península de Crimea, sobre su anexión a Rusia, se convirtieron en territorios rusos. Por lo tanto, cualquier ataque […]

Read More la guerra Rusia con Occidente a una etapa más peligrosa: ¿Qué significa llamar a las fuerzas de reserva?

La guerra Russo-Statunitense a uno stadio più pericoloso: Cosa significa il richiamo delle forze di riserva?

Scritto da – Elijah J. Magnier: A seguito del referendum sulla loro annessione alla Russia, la provincia di Donbas e le due città sul fiume Dnipro, Zaporizhzhia (sede del più importante reattore nucleare d’Europa) e Kherson, adiacente alla penisola di Crimea, sono diventate territori russi. Pertanto, qualsiasi attacco ucraino a queste province e città sarà […]

Read More La guerra Russo-Statunitense a uno stadio più pericoloso: Cosa significa il richiamo delle forze di riserva?

Hezbollah and Israel mobilize their forces on the borders: the following war scenario should exclude civilians

Written by – Elijah J. Magnier: For the first time since 1948, Israel has experienced a most unusual situation. It witnessed an organisation threatening to start a war at a specific moment which could seriously challenge the most powerful army in the Middle East. Indeed, after a month of de-escalation, the next few days should […]

Read More Hezbollah and Israel mobilize their forces on the borders: the following war scenario should exclude civilians

Le Hezbollah et Israël mobilisent leurs forces à la frontière : le scénario de guerre proposé devrait exclure les civils

Par Elijah J. Magnier:Traduction : Daniel G. Pour la première fois depuis 1948, Israël se trouve dans une situation des plus inhabituelles. Il fait face à une organisation qui menace de déclencher une guerre à un moment précis et de s’élever sérieusement contre l’armée la plus puissante du Moyen-Orient. En effet, après un mois de désescalade, […]

Read More Le Hezbollah et Israël mobilisent leurs forces à la frontière : le scénario de guerre proposé devrait exclure les civils

Hezbollah en Israël mobiliseren hun troepen aan de grens: het volgende oorlogsscenario moet burgers uitsluiten

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Voor het eerst sinds 1948 maakt Israël een hoogst ongebruikelijke situatie mee. Het is getuige van een organisatie die dreigt op een bepaald moment een oorlog te beginnen die het machtigste leger in het Midden-Oosten ernstig zou kunnen bedreigen. Na een maand van de-escalatie […]

Read More Hezbollah en Israël mobiliseren hun troepen aan de grens: het volgende oorlogsscenario moet burgers uitsluiten

Hezbollah e Israel mobilizam suas forças nas fronteiras: o cenário seguinte de guerra deve excluir os civis

Trad. Alan Dantas Pela primeira vez desde 1948, Israel viveu uma situação muito incomum. Testemunhou uma organização ameaçando iniciar uma guerra em um momento específico que poderia desafiar seriamente o exército mais poderoso do Oriente Médio. De fato, após um mês de desescalada, os próximos dias devem ver  Hezbollah e Israel retomarem os preparativos de […]

Read More Hezbollah e Israel mobilizam suas forças nas fronteiras: o cenário seguinte de guerra deve excluir os civis

Nasrallah und Assad vereinbarten die Verlegung von Truppen in Syrien, um Israel entgegenzutreten

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH In Syrien finden derzeit Kommunalwahlen statt, die die Direktive des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad bestätigen sollen, den Wahlprozess und die “wirtschaftlichen Räder” des Landes wieder in Gang zu bringen, trotz der Verhängung des “Cäsarengesetzes”, das das Land mit harten westlichen Sanktionen belastet. Syrien leidet außerdem unter […]

Read More Nasrallah und Assad vereinbarten die Verlegung von Truppen in Syrien, um Israel entgegenzutreten

Hezbolá e Israel movilizan sus fuerzas en las fronteras: el siguiente escenario bélico debería excluir a los civiles

Escrito por – Elijah J. Magnier: Por primera vez desde 1948, Israel ha vivido una situación insólita. Ha sido testigo de una organización que amenaza con iniciar una guerra en un momento determinado que podría desafiar seriamente al ejército más poderoso de Oriente Medio. En efecto, tras un mes de desescalada, en los próximos días […]

Read More Hezbolá e Israel movilizan sus fuerzas en las fronteras: el siguiente escenario bélico debería excluir a los civiles

Hezbollah e Israele mobilitano le loro forze ai confini: il seguente scenario di guerra dovrebbe escludere i civili

Scritto da – Elijah J. Magnier: Per la prima volta dal 1948, Israele ha vissuto una situazione insolita. È stato testimone di un’organizzazione che minaccia di iniziare una guerra in un momento specifico che potrebbe sfidare seriamente il più potente esercito del Medio Oriente. In effetti, dopo un mese di distensione, nei prossimi giorni Hezbollah […]

Read More Hezbollah e Israele mobilitano le loro forze ai confini: il seguente scenario di guerra dovrebbe escludere i civili

حزب الله و اسراییل نیروهای خود را در لبه مرز آماده میکنند: اما احتمال جنگ گسترده کم می‌باشد.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج منابع آگاه اعلام کردند که حزب الله یک تاریخ دقیق برای آغاز جنگ را مشخص نکردند ولی گفتند که اگر استخراج گاز در کاریش شروع شود موجب جنگ خواهد شد. حزب الله درک کرد که تاریخ دقیق گذاشتن مناسب نیست چون مذاکرات ادامه دارد. ولی شروع استخراج در منطقه انرژی کاریش […]

Read More حزب الله و اسراییل نیروهای خود را در لبه مرز آماده میکنند: اما احتمال جنگ گسترده کم می‌باشد.

سید حسن نصرالله و بشار اسد برای تغییر مواضع خود در سوریه به دلیل مقابله با اسراییل به توافق رسیدند.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج سوریه در آستانه انتخابات محلی است تا بنابرخواسته رییس جمهور بشار الاسد مردم در امور کشور و به خصوص در مسایل اقتصادی با وجود تحریم های بیرحمانه غربی قیصر بتوانند حضور داشته باشند. علاوه بر تحریم ها نیروهای امریکا- اروپایی مناطق شمال شرقی را اشغال کردند. دزدی نفت سوریه توسط نیروهای […]

Read More سید حسن نصرالله و بشار اسد برای تغییر مواضع خود در سوریه به دلیل مقابله با اسراییل به توافق رسیدند.

Nasrallah et Assad s’entendent pour redéployer leurs forces en Syrie pour affronter Israël

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. Des élections locales sont organisées en Syrie pour donner suite à la directive du président syrien Bachar al-Assad visant à redonner vie au processus électoral et aux « rouages économiques » du pays, malgré l’imposition des lourdes sanctions occidentales en vertu de la loi César qui accablent le pays. La Syrie […]

Read More Nasrallah et Assad s’entendent pour redéployer leurs forces en Syrie pour affronter Israël

Sayed Nasrallah and President Assad agreed to redeploy forces in Syria to confront Israel

Written by – Elijah J. Magnier: Syria is witnessing local elections to confirm Syrian President Bashar al-Assad’s directive to restore life to the electoral process and the country’s “economic wheels”, despite the imposition of “Caesar’s Law”, which has burdened the country with harsh Western sanctions. Syria is also troubled by sanctions and the US-European forces’ persistent […]

Read More Sayed Nasrallah and President Assad agreed to redeploy forces in Syria to confront Israel

Nasrallah y Assad acordaron redesplegar fuerzas en Siria para enfrentarse a Israel

Escrito por – Elijah J. Magnier: En Siria se celebran elecciones locales para confirmar la directiva del presidente sirio Bashar al-Assad de devolver la vida al proceso electoral y a los “engranajes económicos” del país, a pesar de la imposición de la “Ley del César”, que ha cargado al país con duras sanciones occidentales. Siria […]

Read More Nasrallah y Assad acordaron redesplegar fuerzas en Siria para enfrentarse a Israel

Nasrallah e Assad hanno concordato il ridispiegamento delle forze in Siria per affrontare Israele

Scritto da – Elijah J. Magnier: In Siria si stanno svolgendo le elezioni amministrative che confermano la direttiva del Presidente siriano Bashar al-Assad di ridare vita al processo elettorale e alle “ruote economiche” del Paese, nonostante l’imposizione della “Legge di Cesare”, che ha gravato il Paese di dure sanzioni occidentali. La Siria è anche tormentata […]

Read More Nasrallah e Assad hanno concordato il ridispiegamento delle forze in Siria per affrontare Israele

Nasrallah en Assad spraken af opnieuw Hezbollah troepen in Syrië te ontplooien om de confrontatie met Israël aan te gaan

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis Jorissen Syrië is bezig met lokale verkiezingen om de richtlijn van de Syrische president Bashar al-Assad te bekrachtigen om het verkiezingsproces en de “economische raderen” van het land weer tot leven te wekken, ondanks het opleggen van de “Caesar’s Law”, die het land heeft opgezadeld […]

Read More Nasrallah en Assad spraken af opnieuw Hezbollah troepen in Syrië te ontplooien om de confrontatie met Israël aan te gaan

روسیه چگونه در جنگ خارکیف شکست خورد و چه درس‌هایی را یاد گرفت؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج مقامات نظامی روسیه فراموش کردند که پیروزی و هنر جنگ بر اساس فریب می‌باشد و ارتش روسیه فقط بر علیه ارتش اوکراین نمی جنگد بلکه بر علیه ارتش های امریکا و اتحادیه ۲۹ کشورهای ناتو میجنگد. بنابراین، حملات غیر منتظره و شدید غرب باعث تعجب نیاید باشد چون امریکا دقیقا اهداف […]

Read More روسیه چگونه در جنگ خارکیف شکست خورد و چه درس‌هایی را یاد گرفت؟

Hoe Rusland de slag om Kharkiv verloor en welke lessen kunnen daaruit getrokken worden?

Geschreven door – Elia J. Magnier: Vertaald door – Francis J. De Russische generale militaire staf zag over het hoofd dat de kunst van de oorlog gebaseerd is op misleiding, dat de oorlog die ze voeren niet alleen gericht was tegen het Oekraïense leger, maar ook tegen de VS en de alliantie van de negenentwintig […]

Read More Hoe Rusland de slag om Kharkiv verloor en welke lessen kunnen daaruit getrokken worden?

Wie hat Russland die Schlacht von Charkiw verloren, und welche Lehren sind daraus zu ziehen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Der russische Generalstab hat übersehen, dass die Kunst des Krieges auf Täuschung beruht, dass der Krieg, den sie führen, nicht nur gegen die ukrainische Armee, sondern auch gegen die USA und die Allianz der neunundzwanzig NATO-Länder gerichtet ist. Daher waren westliche Schläge unterhalb der Gürtellinie zu […]

Read More Wie hat Russland die Schlacht von Charkiw verloren, und welche Lehren sind daraus zu ziehen?