آیا روسیه می‌تواند دلار را شکست دهد و روبل را احیا کند ؟ و یا گاز اروپا را متوقف می‌کند؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمه تا‌ زمانی که روسیه برای فعالیت تجاری خود اسکناس دلار را استفاده کند، روسیه از یکجانبه‌ گری امریکا جدا نخواهد شد. این وابستگی روسیه به دلار باعث می‌شود که روسیه تحت تاثیر تحریم های امریکا قرار گیرد و هم چنان یورو که همان طوری که جنگ اکرایین ثابت کرد کاملا تحت […]

Read More آیا روسیه می‌تواند دلار را شکست دهد و روبل را احیا کند ؟ و یا گاز اروپا را متوقف می‌کند؟

Wird Russland den Dollar besiegen und den Rubel wiederbeleben, oder wird es Europa das Gas abschneiden?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Russland wird sich nicht vom globalen Unilateralismus der USA distanzieren können, solange es die US-Währung als Finanzmittel für seine geschäftlichen Transaktionen nutzt. Durch diese Abhängigkeit vom US-Dollar ist Moskau natürlich den Vereinigten Staaten von Amerika und deren Sanktionen ausgeliefert. Das Gleiche gilt für den Euro, der […]

Read More Wird Russland den Dollar besiegen und den Rubel wiederbeleben, oder wird es Europa das Gas abschneiden?

احتمال گسترش جنگ بیرون از مرزهای اوکراین در حال افزایش است.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمه رییس جمهور امریکا جو‌ بایدن بیان کرد که « اگر پوتین از سلاح های شیمیایی استفاده کند کشورهای ناتو واکنش نشان خواهند داد.» این بیانیه یکی از خطرناک‌ترین تهدید های امریکا پس از بحران کوبا در سال ۱۹۶۲ به نظر می‌رسد به دلی عواقبی که می‌تواند در جنگ اوکراین داشته باشد […]

Read More احتمال گسترش جنگ بیرون از مرزهای اوکراین در حال افزایش است.

La Russie va-t-elle défaire le dollar au profit du rouble ou coupera-t-elle le gaz à l’Europe?

Par Elijah J. Magnier: Traduction : Daniel G. La Russie ne pourra pas se dissocier de l’unilatéralisme mondial des États-Unis tant qu’elle utilisera la monnaie américaine comme moyen financier pour ses transactions commerciales. Cette dépendance à l’égard du dollar américain met naturellement Moscou à la merci des États-Unis d’Amérique et de leurs sanctions. Il en va […]

Read More La Russie va-t-elle défaire le dollar au profit du rouble ou coupera-t-elle le gaz à l’Europe?

Zal Rusland de dollar verslaan en de roebel doen herleven, of zal het het gas van Europa afsnijden?

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Rusland zal zich niet kunnen losmaken van het wereldwijde unilateralisme van de VS, zolang het de Amerikaanse munt gebruikt als financieel middel voor zijn zakelijke transacties. Deze afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar maakt Moskou natuurlijk vatbaar voor de Verenigde Staten van Amerika en hun […]

Read More Zal Rusland de dollar verslaan en de roebel doen herleven, of zal het het gas van Europa afsnijden?

A Rússia irá derrotar o dólar e ressuscitar o rublo, ou cortará o gás da Europa?

Elijah J. Magnier Trad. Alan Dantas A Rússia não poderá se dissociar do unilateralismo global dos EUA enquanto usar a moeda americana como meio financeiro para suas transações comerciais. Esta dependência do dólar americano naturalmente coloca Moscou à mercê dos Estados Unidos da América e de suas sanções. O mesmo se aplica ao euro, diretamente […]

Read More A Rússia irá derrotar o dólar e ressuscitar o rublo, ou cortará o gás da Europa?

Will Russia defeat the dollar and revive the rouble, or will it cut off Europe’s Gas?

Written by – Elijah J. Magnier: Russia will not be able to dissociate itself from US global unilateralism as long as it uses the US currency as a financial means for its business transactions. This dependence on the US dollar naturally puts Moscow at the mercy of the United States of America and its sanctions. […]

Read More Will Russia defeat the dollar and revive the rouble, or will it cut off Europe’s Gas?

Les perspectives d’une guerre plus large au-delà des frontières ukrainiennes augmentent dangereusement

Par Elijah J. Magnier  Traduction : Daniel G. Le président américain Joe Biden a déclaré du haut de la tribune de la Communauté européenne à Bruxelles que son alliance [OTAN] « répondra si le président russe Vladimir Poutine utilise des armes chimiques en Ukraine ». Cette déclaration est considérée comme l’une des plus dangereuses pour les États-Unis depuis […]

Read More Les perspectives d’une guerre plus large au-delà des frontières ukrainiennes augmentent dangereusement

Le prospettive di una guerra più ampia oltre i confini ucraini crescono pericolosamente 

Scritto da – Elijah J. Magnier: Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto dal rostro della Comunità Europea a Bruxelles che la sua alleanza [NATO] “risponderà se il presidente russo Vladimir Putin usa armi chimiche in Ucraina”. Questa dichiarazione è considerata la più pericolose da parte degli Stati Uniti dopo la crisi di Cuba nel […]

Read More Le prospettive di una guerra più ampia oltre i confini ucraini crescono pericolosamente 

Las perspectivas de una guerra más amplia más allá de las fronteras ucranianas crecen peligrosamente

Escrito por – Elijah J. Magnier: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró desde la tribuna de la Comunidad Europea en Bruselas que su alianza [la OTAN] “responderá si el presidente ruso Vladimir Putin utiliza armas químicas en Ucrania”. Esta declaración se considera una de las cuestiones más peligrosas de EE.UU. desde la crisis de Cuba […]

Read More Las perspectivas de una guerra más amplia más allá de las fronteras ucranianas crecen peligrosamente

Die Aussichten auf einen größeren Krieg jenseits der ukrainischen Grenzen nehmen gefährlich zu

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH US-Präsident Joe Biden erklärte auf der Tribüne der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel, dass sein [NATO-]Bündnis “reagieren wird, wenn der russische Präsident Wladimir Putin in der Ukraine chemische Waffen einsetzt”. Diese Aussage gilt als eine der gefährlichsten Äußerungen der USA seit der Kuba-Krise 1962, da sie Auswirkungen auf den […]

Read More Die Aussichten auf einen größeren Krieg jenseits der ukrainischen Grenzen nehmen gefährlich zu

De perspectieven van een omvangrijker oorlog over de grenzen van Oekraïne heen nemen gevaarlijk toe

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. De Amerikaanse president Joe Biden zei vanaf het podium van de Europese Gemeenschap in Brussel dat zijn [NAVO] alliantie “zal reageren als de Russische president Vladimir Poetin chemische wapens gebruikt in Oekraïne.” Deze verklaring wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste kwesties van de […]

Read More De perspectieven van een omvangrijker oorlog over de grenzen van Oekraïne heen nemen gevaarlijk toe

The prospects of a wider war beyond the Ukrainian borders are dangerously growing

Written by – Elijah J. Magnier: US President Joe Biden said from the rostrum of the European Community in Brussels that his [NATO] alliance “will respond if Russian President Vladimir Putin uses chemical weapons in Ukraine.” This statement is considered one of the most dangerous US issues since the Cuba crisis in 1962 due to its repercussions on the […]

Read More The prospects of a wider war beyond the Ukrainian borders are dangerously growing

Les USA atteignent leurs principaux objectifs en Ukraine et subjuguent l’Europe 

Par Elijah J. Magnier: Traduction : Daniel G. La capitale européenne a accueilli à Bruxelles, en Belgique, un important sommet présidé par le président américain Joe Biden, auquel ont participé ses homologues européens de l’OTAN. Cette réunion axée sur la sécurité déterminera le sort du continent européen et de ses lignes de défense.  Ce sommet est […]

Read More Les USA atteignent leurs principaux objectifs en Ukraine et subjuguent l’Europe 

Amerika bereikt zijn belangrijkste doelen in de Oekraïne-oorlog en onderwerpt Europa

Geschreven door – Elijah J. Magnier: De Europese hoofdstad heeft in Brussel, België, een belangrijke top voorgezeten door de Amerikaanse president Joe Biden, die zijn Europese tegenhangers in de NAVO omvatte in een veiligheidsvergadering die het lot van het Europese continent en zijn verdedigingslinies zal bepalen.  De top bevestigt de overwinning van Amerika bij het […]

Read More Amerika bereikt zijn belangrijkste doelen in de Oekraïne-oorlog en onderwerpt Europa

Amerika erreicht seine wichtigsten Ziele im Ukraine-Krieg und unterjocht Europa

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH In der europäischen Hauptstadt Brüssel wurde unter dem Vorsitz von US-Präsident Joe Biden ein wichtiges Gipfeltreffen abgehalten, an dem auch seine europäischen Amtskollegen in der NATO teilnahmen, um über das Schicksal des europäischen Kontinents und seiner Verteidigungslinien zu entscheiden.  Er bestätigt den Sieg Amerikas bei der […]

Read More Amerika erreicht seine wichtigsten Ziele im Ukraine-Krieg und unterjocht Europa

America achieved its most important goals in the Ukraine war and subjugated Europe.

Written by – Elijah J. Magnier: The Belgian European capital has hosted an important summit chaired by US President Joe Biden, which included his European counterparts in NATO in a security meeting that will determine the fate of the European continent and its defence lines. It affirms America’s victory in achieving its most important goals. These […]

Read More America achieved its most important goals in the Ukraine war and subjugated Europe.

مذاکرات پایان جنگ اوکراین هنوز ادامه دارد.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمه روسیه و اوکراین قدم های اول را برای پایان جنگ با استفاده از مذاکرات مستقیم و ویدیویی برمیدارند. پس از چهار دوره مذاکرات، پیشرفت دیده می‌شود با اینکه هنوز جنگ ادامه دارد. اوکراین فهمیده که کشورهای غربی فقط برای ضعیف کردن اقتصاد روسیه او را تحریم می‌کنند و این تحریم ها […]

Read More مذاکرات پایان جنگ اوکراین هنوز ادامه دارد.

A meio caminho do fim da Guerra na Ucrânia

Elijah J. Magnier Hello Eli,  Latest, friend. Alan ============ A meio caminho do fim da Guerra na Ucrânia Trad. Alan Dantas A Rússia e a Ucrânia estão dando os primeiros passos para terminar a guerra através de negociações diretas e em teleconferência. Após as últimas quatro rodadas, foram registrados progressos entre os negociadores, não obstante […]

Read More A meio caminho do fim da Guerra na Ucrânia

Die Beendigung des Krieges in der Ukraine ist zur Hälfte geschafft

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Russland und die Ukraine unternehmen die ersten Schritte zur Beendigung des Krieges durch direkte Verhandlungen per Video. Nach den letzten vier Verhandlungsrunden wurden trotz des ständigen Klirrens der Waffen Fortschritte zwischen den Unterhändlern verzeichnet.  Die Ukraine hat erkannt, dass der Westen Russland sanktioniert, um seine Wirtschaft zu schwächen, ohne dass […]

Read More Die Beendigung des Krieges in der Ukraine ist zur Hälfte geschafft

Encore la moitié du chemin avant que la guerre en Ukraine prenne fin

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. La Russie et l’Ukraine font les premiers pas menant à la fin de la guerre par des négociations directes et par vidéo. Après quatre rondes de discussion, des progrès ont été enregistrés entre les négociateurs, malgré le cliquetis continu des armes. L’Ukraine a compris que l’Occident sanctionnait la […]

Read More Encore la moitié du chemin avant que la guerre en Ukraine prenne fin

Halfweg het einde van de oorlog in Oekraïne

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Rusland en Oekraïne zetten de eerste stappen op weg naar beëindiging van de oorlog door middel van directe en videoconferenties. Na de afgelopen vier ronden is er vooruitgang geboekt tussen de onderhandelaars, niettegenstaande het voortdurende wapengekletter. Oekraïne realiseerde zich dat het Westen Rusland sancties […]

Read More Halfweg het einde van de oorlog in Oekraïne

Ending the war in Ukraine is halfway through

Written by – Elijah J. Magnier: Russia and Ukraine are taking the first steps towards ending the war through direct and video negotiations. After the past four rounds, progress was registered between the negotiators, notwithstanding the continuous clanging of arms. Ukraine realised that the West was sanctioning Russia to weaken its economy without necessarily having […]

Read More Ending the war in Ukraine is halfway through

Hat die russische Armee in der Ukraine versagt, und zu welchem Preis wird sie ihren Krieg gewinnen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Die vorherrschende und überwältigende Erzählung westlicher Analysten behauptet das “Scheitern” der russischen Militärpläne in der Ukraine. Diese Analysten schreiben so selbstbewusst, als gehörten sie zu den militärischen Adjutanten von Präsident Wladimir Putin und seien persönlich anwesend gewesen, um die Kriegspläne bis ins kleinste Detail zu überblicken. […]

Read More Hat die russische Armee in der Ukraine versagt, und zu welchem Preis wird sie ihren Krieg gewinnen?

L’armée russe a-t-elle échoué en Ukraine et quel sera le prix à payer pour sa victoire?

Par Elijah J. Magnier  Traduction : Daniel G. Le narratif dominant et écrasant des analystes occidentaux revient constamment sur « l’échec » des plans militaires russes en Ukraine. Ces analystes écrivent avec une telle assurance qu’on en viendrait à croire qu’ils comptent parmi les aides de camp militaires du président Vladimir Poutine et qu’ils ont assisté personnellement à […]

Read More L’armée russe a-t-elle échoué en Ukraine et quel sera le prix à payer pour sa victoire?