ایران از وین به اسراییل ضربه میزند.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمهدر این روزهای اخیر اسراییل برای جلوگیری قطعنامه جدید اتمی بین ایران و امریکا بسیار فعال میباشد اما فعلا از هدف خود خیلی دور است. در حال حاضر اسراییل دنبال همکاری از طرف امریکا ‌و کشورهای اروپایی برای جلوگیری از توافقنامه اتمی است اما با این وجود مذاکرات وین هم چنان ادامه […]

Read More ایران از وین به اسراییل ضربه میزند.

l’Iran infligge un duro colpo a Israele  in Vienna

Di Elijah J. Magnier  Tradotto da A.C.  Nell’attesa dei colloqui di domani (giovedì) a Vienna, nessuno si sta muovendo così freneticamente come Israele che tenta  disperatamente di impedire un accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, anche se questo accordo è ben lontano dall’essere raggiunto. Tel Aviv sta cercando appoggio a Washington e nelle capitali europee […]

Read More l’Iran infligge un duro colpo a Israele  in Vienna

L’Iran frappe Israël à partir de Vienne

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. Alors que la séance de Vienne s’ouvre demain (jeudi), personne ne s’inquiète et ne bouge aussi intensément qu’Israël, qui tente désespérément d’éviter que les USA et l’Iran ne parviennent à un accord sur le nucléaire, même si ce n’est pas demain la veille qu’il sera entériné. Tel-Aviv cherche […]

Read More L’Iran frappe Israël à partir de Vienne

O que se passou em Viena? Como o negociador ocidental ameaçou o Irã, e como se deu a resposta?

Trad. Alan DantasO que acabou de acontecer a portas fechadas das negociações de Viena sobre o acordo nuclear? Até onde chegaram as negociações euro-iranianas depois disso, a primeira sessão desde a eleição do novo presidente iraniano Ibrahim Raisi, e a sétima rodada de negociações desde o início das conversações entre as duas partes? Uma fonte […]

Read More O que se passou em Viena? Como o negociador ocidental ameaçou o Irã, e como se deu a resposta?

Was geschah in Wien? Wie hat der westliche Unterhändler dem Iran gedroht, und wie war die Reaktion?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzung von CHH Was geschah gerade hinter den verschlossenen Türen der Wiener Verhandlungen über das Atomabkommen? Wo sind die europäisch-iranischen Verhandlungen nach dieser ersten Sitzung seit der Wahl des neuen iranischen Präsidenten Ibrahim Raisi und der siebten Verhandlungsrunde seit Beginn der Gespräche zwischen den beiden Parteien angelangt? Eine in […]

Read More Was geschah in Wien? Wie hat der westliche Unterhändler dem Iran gedroht, und wie war die Reaktion?

Que s’est-il passé à Vienne? Réponse de l’Iran à une menace du négociateur occidental

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. Que vient-il de se passer derrière les portes closes des négociations de Vienne au sujet de l’accord sur le nucléaire iranien? Où en sont les négociations euro-iraniennes après cette première session depuis l’élection du nouveau président iranien Ibrahim Raisi dans le cadre de la septième ronde de négociation […]

Read More Que s’est-il passé à Vienne? Réponse de l’Iran à une menace du négociateur occidental

Wat gebeurde er in Wenen? Hoe heeft de Westerse onderhandelaar Iran bedreigd, en wat was de reactie?

 Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Wat gebeurde er zojuist achter de gesloten deuren van de onderhandelingen in Wenen over de nucleaire deal? Waar zijn de Europees-Iraanse onderhandelingen aan tie na deze, de eerste sessie sinds de nieuwe Iraanse president Ibrahim Raisi werd verkozen? Ht is ook de zevende onderhandelingsronde […]

Read More Wat gebeurde er in Wenen? Hoe heeft de Westerse onderhandelaar Iran bedreigd, en wat was de reactie?

Hva skjedde i Wien? Hvordan truet den vestlige forhandleren Iran, og hva var svaret?

Skrevet av – Elijah J. Magnier, Oversatt av Abu Huda: Hva skjedde bak de lukkede dørene til Wien-forhandlingene om atomavtalen? Hvor ble det av de europeisk-iranske forhandlingene etter dette, den første sesjonen siden den nye iranske presidenten Ibrahim Raisi ble valgt, og den syvende forhandlingsrunden siden starten av samtalene mellom de to partiene? En kilde […]

Read More Hva skjedde i Wien? Hvordan truet den vestlige forhandleren Iran, og hva var svaret?

Cosa è successo a Vienna? In che modo il negoziatore dell’Occidente ha minacciato l’Iran e qual’è stata la risposta? 

Di Elijah J. Magnier  Tradotto da A.C.  Cosa è successo a Vienna negli incontri a porte chiuse dove si discuteva l’accordo sul nucleare? A che punto sono arrivate le trattative tra l’Europa e l’Iran in seguito a questa tornata di negoziati, la prima dopo l’elezione del nuovo presidente iraniano Ibrahim Raisi e la settima dall’inizio […]

Read More Cosa è successo a Vienna? In che modo il negoziatore dell’Occidente ha minacciato l’Iran e qual’è stata la risposta? 

در وین چه اتفاقاتی افتاده، تهدید نماینده غربی و پاسخ ایران؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمهپشت پرده مذاکرات وین چه اتفاقاتی رخ داد؟ در نخستین دوره مذاکرات ریاست جمهوری آقای ابراهیم رییسی و دوره هفتم کلی مذاکرات بین طرفین اروپایی و ایرانی به کجا رسیده است؟ یکی از منابع که در وین حضور داشت اظهار کرد که «مشکل اصلی مذاکره کنندگان اروپایی این است که طرف مقابل […]

Read More در وین چه اتفاقاتی افتاده، تهدید نماینده غربی و پاسخ ایران؟

What happened in Vienna? How did the Western negotiator threaten Iran, and what was the response?

Written by – Elijah J. Magnier: What just happened behind the closed doors of the Vienna negotiations regarding the nuclear deal? Where did the European-Iranian negotiations get to after this, the first session since the new Iranian President Ibrahim Raisi was elected, and the seventh round of negotiation since the start of the talks between […]

Read More What happened in Vienna? How did the Western negotiator threaten Iran, and what was the response?

Al-Sadr quebra o gelo e constrói pontes…mas o nascimento do novo Governo está sendo árduo

Elijah J. Magnier Trad. Alan DantasSayed Muqtada al-Sadr deu o primeiro passo na direção certa como o vencedor mais relevante nas eleições parlamentares iraquianas. Ele visitou o líder do grupo al-Fath Hadi al-Amiri em sua casa em Bagdá, na presença de outros líderes xiitas que que protestaram contra, e outros que aceitaram os resultados finais […]

Read More Al-Sadr quebra o gelo e constrói pontes…mas o nascimento do novo Governo está sendo árduo

مقتدی صدر چندین اقدامات سیاسی مفید را انجام داده اما تشکیل دولت جدید عراق سخت خواهد بود.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمهبرای رسیدن به فاتح اصلی در انتخابات عراق ، سید مقتدی صدر چندین اقدام درستی را انجام داده. ایشان با رییس حزب الفتح هادی عامری دیدار کرده با حضور تعداد قابل توجهی از سیاستمداران شیعه که بخشی از آنها نتیجه انتخابات را قبول کردند و بعضی قبول نکردند. این اقدام بسیار سیاسی […]

Read More مقتدی صدر چندین اقدامات سیاسی مفید را انجام داده اما تشکیل دولت جدید عراق سخت خواهد بود.

Al-Sadr bricht das Eis und baut Brücken … aber die Geburt der Regierung ist mühsam

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Sayed Muqtada al-Sadr hat den ersten Schritt in die richtige Richtung getan und sich als der bedeutendere Gewinner der irakischen Parlamentswahlen präsentiert. Er hat den Führer der al-Fath-Gruppe, Hadi al-Amiri, in seinem Haus in Bagdad besucht, in Anwesenheit anderer schiitischer Führer, die Einspruch erhoben hatten, und anderer, die das […]

Read More Al-Sadr bricht das Eis und baut Brücken … aber die Geburt der Regierung ist mühsam

Al-Sadr brise la glace et jette des ponts, mais la formation du gouvernement est ardue

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. Sayed Moqtada al-Sadr a fait un premier pas dans la bonne direction en tant que principal vainqueur des élections parlementaires irakiennes. Il a rendu visite au chef du groupe al-Fath, Hadi al-Amiri, dans sa maison à Bagdad, en présence d’autres dirigeants chiites dont certains acceptaient et d’autres n’acceptaient […]

Read More Al-Sadr brise la glace et jette des ponts, mais la formation du gouvernement est ardue

Al-Sadr breekt het ijs en bouwt bruggen…maar de wording van de regering is moeizaam

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Sayed Muqtada al-Sadr heeft de eerste stap in de goede richting gezet als de belangrijkere winnaar in de Iraakse parlementsverkiezingen. Hij heeft een bezoek gebracht aan al-Fath groepsleider Hadi al-Amiri in zijn huis in Bagdad, in aanwezigheid van andere sjiitische leiders waarvan sommigen bezwaar maakten  tegen […]

Read More Al-Sadr breekt het ijs en bouwt bruggen…maar de wording van de regering is moeizaam

Al-Sadr bryter isen og bygger broer … men regjeringsdannelsen er vanskelig i Irak 

Skrevet av – Elijah J. Magnier, Oversatt av Abu Huda: Sayed Muqtada al-Sadr har tatt det første skrittet i riktig retning som den mest betydningsfulle seierherren i det irakiske parlamentsvalget. Han har besøkt al-Fatah-gruppeleder Hadi al-Amiri i huset hans i Bagdad, i nærvær av andre sjia-ledere som protesterte, og andre som godtok de endelige parlamentsvalgresultatene […]

Read More Al-Sadr bryter isen og bygger broer … men regjeringsdannelsen er vanskelig i Irak 

Al-Sadr rompe il ghiaccio e prova a gettare ponti… ma la formazione di un nuovo governo è in alto mare 

Di Elijah J. Magnier  Tradotto da A.C.  Sayed Muqtada al-Sadr, colui che ha preso più voti nelle elezioni parlamentari irachene, ha fatto il primo passo nella giusta direzione. Ha incontrato il leader del gruppo al-Fath, Hadi Al-Amiri,  nella sua casa a Baghdad alla presenza di alcuni leader sciiti che hanno contestato gli esiti  elettorali e di altri […]

Read More Al-Sadr rompe il ghiaccio e prova a gettare ponti… ma la formazione di un nuovo governo è in alto mare 

Al-Sadr breaks the ice and builds bridges…but the Government’s birth is arduous

Written by – Elijah J. Magnier: Sayed Muqtada al-Sadr has taken the first step in the right direction as the more significant winner in the Iraqi parliamentary elections. He has visited al-Fath group leader Hadi al-Amiri at his house in Baghdad, in the presence of other Shiite leaders who objected, and others who accepted the […]

Read More Al-Sadr breaks the ice and builds bridges…but the Government’s birth is arduous

Sejam quais forem as opções dos EUA, o conhecimento nuclear do Irã não pode ser mais eliminado

Elijah J. Magnier Trad. Alan DantasO Irã voltou à mesa de negociações em Viena na segunda-feira, após quase cinco meses de suspensão. As conversações indiretas EUA-Irã esbarram no estoque de urânio enriquecido de Teerã, que recentemente chegou a 60%, com um total de 23 quilos. Além disso, o Irã insiste em sua justificada posição de escalada […]

Read More Sejam quais forem as opções dos EUA, o conhecimento nuclear do Irã não pode ser mais eliminado

صرفنظر از گزینه های امریکا، دانش و توانایی های اتمی ایران پایدار است.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمهپس از تقریبا ۵ ماه تاخیر ایران روز دوشنبه این هفته به میز مذاکره باز گشت. ایران بیش از ۲۳ کیلوگرم اورانیوم خود را غنی سازی نموده، با اینحال ایران به این عملکرد نسبتا تند و محکم کاملا پایدار میباشد و خود را حق دار در این موضوع میداند به خاطر خروج […]

Read More صرفنظر از گزینه های امریکا، دانش و توانایی های اتمی ایران پایدار است.

Whatever the US options are, Iran’s nuclear knowledge can’t be removed.

Written by Elijah J. Magnier: Iran has returned to the negotiating table in Vienna Monday after nearly five months of suspension. The indirect US-Iranian talks collide with Tehran’s stockpile of enriched uranium, which recently amounted to 60 percent, with a total of 23 kilograms. Moreover, Iran insists on its justified escalatory stance due to the US administration’s […]

Read More Whatever the US options are, Iran’s nuclear knowledge can’t be removed.

Nessuna delle opzioni messe in campo dagli Stati Uniti potrà eliminare le competenze dell’Iran in ambito  nucleare 

Di Elijah J. Magnier  Tradotto da A.C.  L’Iran è tornato al tavolo dei negoziati di Vienna lunedì dopo circa cinque mesi dall’ultimo incontro. I colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran avvengono mentre le riserve di uranio arricchito al 60% ammontano a 23 chilogrammi. E Teheran insiste sul fatto che i suoi progressi sono giustificati dal comportamento  dell’amministrazione […]

Read More Nessuna delle opzioni messe in campo dagli Stati Uniti potrà eliminare le competenze dell’Iran in ambito  nucleare 

Peu importe les options des USA, les connaissances nucléaires de l’Iran ne disparaîtront pas

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. L’Iran est revenu lundi à la table des négociations à Vienne après près de cinq mois de suspension. Les discussions indirectes entre les USA et l’Iran achoppent sur les 23 kg d’uranium enrichi à 60 % depuis peu. L’Iran se justifie en disant que cela est dû aux violations […]

Read More Peu importe les options des USA, les connaissances nucléaires de l’Iran ne disparaîtront pas