مریکا نیمه خروج نیروها خود و کاهش تحریم ها را پیشنهاد کرد ولی سوریه این را قبول نکرد

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:    شیرین هاشمی ترجمه:   دولت سوریه سفر و ملاقات نماینده مخصوص امریکا در امور مقابله با تروریسم و گروگان گیری را با رییس سازمان امنیت ملی سوریه علی ماملوک ( ایشان را دولت امریکا و اتحادیه اروپا تحریم کرده اند) تایید کرد. این ملاقات سومین بار بود که دولت امریکا به سوریه نماینده فرستاده؛ دفعه اول […]

Read More مریکا نیمه خروج نیروها خود و کاهش تحریم ها را پیشنهاد کرد ولی سوریه این را قبول نکرد

De VS stelde een gedeeltelijke terugtrekking en versoepeling van de sancties voor, Damascus verwierp het aanbod

Door Elijah J. Magnier: Vertaling door: Francis J. Damascus bevestigde het bezoek van de speciale afgezant van president Donald Trump voor gijzelingszaken Roger Carstens en Senior Directeur voor terrorismebestrijding Kash Patel aan Syrië en hun ontmoeting met het Syrische hoofd van de Nationale Veiligheid Ali Mamluk (gesanctioneerd door de Europese Unie en de Amerikaanse regering). […]

Read More De VS stelde een gedeeltelijke terugtrekking en versoepeling van de sancties voor, Damascus verwierp het aanbod

The US proposed a partial withdrawal and ease in sanctions, Damascus rejected the offer

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai Damascus confirmed the visit of President Donald Trump’s Special envoy for Hostage Affairs Roger Carstens and Senior Director for Counterterrorism Kash Patel to Syria and their meeting with the Syrian Director of the National Security Ali Mamluk (sanctioned by the European Union and the US administration). It was the last […]

Read More The US proposed a partial withdrawal and ease in sanctions, Damascus rejected the offer

Damas rejette l’offre de retrait partiel et d’assouplissement des sanctions proposée par les USA

Par Elijah J. Magnier  Traduction : Daniel G. Damas a confirmé la visite en Syrie de l’envoyé spécial du président Donald Trump chargé des affaires d’otages, Roger Carstens, et de son haut responsable de la lutte contre le terrorisme, Kash Patel, ainsi que la réunion qu’ils ont tenue avec le directeur syrien de la sécurité nationale, […]

Read More Damas rejette l’offre de retrait partiel et d’assouplissement des sanctions proposée par les USA

Gli Stati Uniti hanno proposto un ritiro parziale e un alleggerimento delle sanzioni ma Damasco ha detto no.

Di Elijah J. Magnier     @ejmalrai  Tradotto da A.C.  Damasco ha confermato la notizia della visita in Siria dell’inviato speciale del presidente Trump per i rapporti con i paesi in cui si trovano gli ostaggi, Roger Carstens, e del principale funzionario dell’antiterrorismo Kash Patel, nonché del loro incontro con Ali Mamlouk, capo della sicurezza nazionale del paese […]

Read More Gli Stati Uniti hanno proposto un ritiro parziale e un alleggerimento delle sanzioni ma Damasco ha detto no.

Os EUA propõem uma retirada parcial e uma flexibilização das sanções, mas Damasco rejeita a oferta

Tradução: Alan DantasDamasco confirmou a visita do enviado presidencial americano para assuntos relativos a reféns Roger Carstens e do Diretor Sênior de Contraterrorismo Kash Patel à Síria e seu encontro com o Diretor Sírio da Segurança Nacional Ali Mamluk (sancionado pela União Européia e pela administração dos EUA). Foi a última das três visitas que […]

Read More Os EUA propõem uma retirada parcial e uma flexibilização das sanções, mas Damasco rejeita a oferta

USA foreslo en delvis tilbaketrekking og lindring av sanksjoner, men Damaskus avviste tilbudet

Av Elijah J. Magnier Oversatt av Abu Huda Damaskus bekreftet besøk fra president Donald Trumps spesialutsending for gisselsaker Roger Carstens, samt seniordirektør for terrorbekjempelse Kash Patel i Syria og deres møte med den syriske direktøren for nasjonal sikkerhet Ali Mamluk (sanksjonert av EU og den amerikanske administrasjonen). Det var det siste av tre besøk USA […]

Read More USA foreslo en delvis tilbaketrekking og lindring av sanksjoner, men Damaskus avviste tilbudet

Das geschieht, wenn Sunniten und Schiiten im Libanon übereinstimmen_

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai Translated by: CHH Der französische Präsident Emmanuel Macron will nicht, dass seine Initiative für den Libanon scheitert. Sein anfänglicher Weg war nicht erfolgreich, weil er nicht über den politischen Scharfsinn verfügte, um den Tricks der libanesischen Politiker entgegenzutreten. Macron glaubte fälschlicherweise, dass das “Gewicht” Frankreichs ausreiche, damit alle “in der Reihe” stehen […]

Read More Das geschieht, wenn Sunniten und Schiiten im Libanon übereinstimmen_

O que acontece quando Sunitas e Xiitas entram em acordo no Líbano

Elijah J. Magnier Trad. : Alan Regis DantasO presidente francês Emmanuel Macron não quer que sua iniciativa para o Líbano fracasse. Seu percurso inicial não foi bem-sucedido porque ele não possuía a perspicácia política necessária para enfrentar as artimanhas dos políticos libaneses. Macron acreditava erroneamente que o “peso” da França era suficiente para que todos estivessem “alinhados” […]

Read More O que acontece quando Sunitas e Xiitas entram em acordo no Líbano

This is what happens when Sunnis and Shiites agree in Lebanon

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai French President Emmanuel Macron does not want his initiative for Lebanon to fail. His initial path was not successful because he did not possess the political acumen necessary to confront the tricks of the Lebanese politicians. Macron wrongly believed that the “weight” of France was sufficient for everyone to stand “inline” and […]

Read More This is what happens when Sunnis and Shiites agree in Lebanon

Voilà ce qui se passe quand chiites et sunnites s’entendent au Liban!

Par Elijah J. Magnier : @ejmalrai Traduction : Daniel G. Le président français Emmanuel Macron ne veut pas que son initiative  pour le Liban échoue. Sa tentative initiale n’a pas été couronnée de succès, car il ne possédait pas le flair politique nécessaire pour déjouer les ruses des politiciens libanais. Macron croyait à tort que le « poids » de la France […]

Read More Voilà ce qui se passe quand chiites et sunnites s’entendent au Liban!

Dit is wat er gebeurt als de soennieten en sjiieten het eens worden in Libanon…

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. De Franse president Emmanuel Macron wil niet dat zijn initiatief voor Libanon mislukt. Zijn initiële weg was niet succesrijk omdat hij niet over het nodige politieke inzicht beschikte om de trucjes van de Libanese politici te doorzien. Macron geloofde ten onrechte dat het “gewicht” van Frankrijk voldoende […]

Read More Dit is wat er gebeurt als de soennieten en sjiieten het eens worden in Libanon…

Dette er hva som skjer når sunnier og sjiamuslimer er enige i Libanon

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai Traslated by: Abu Hedda Den franske presidenten Emmanuel Macron vil ikke at hans initiativ for Libanon skal mislykkes. Hans opprinnelige vei var ikke vellykket fordi han ikke hadde den politiske skarpheten som var nødvendig for å konfrontere triksene til de libanesiske politikerne. Macron mente feilaktig at Frankrikes «tyngde» var tilstrekkelig […]

Read More Dette er hva som skjer når sunnier og sjiamuslimer er enige i Libanon

Quando Sunniti e Sciiti sono uniti in Libano

Di Elijah J. Magnier     @ejmalrai  Tradotto da A.C.  Il presidente Macron non vuole che la sua iniziativa (initiative) in Libano fallisca. All’inizio non ha avuto successo perchè privo di quel  fiuto politico necessario per capire e quindi affrontare i giochetti a cui sono avvezzi i politici libanesi. Macron a torto pensava che il “peso” della Francia fosse […]

Read More Quando Sunniti e Sciiti sono uniti in Libano

توافقنامهای دشوار بین لبنان و اسراییل در راه است

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:    شیرین هاشمی ترجمه:   در حال حاضر که گروهای مختلف سیاسی لبنان با هم در گیر هستند، کشور لبنان آماده مذاکره برای حل اختلاف سرزمینی با اسراییل می‌باشد. بعد از نه سال ارتباط غیر مستقیم با مذاکره رییس مجلس لبنان نبیه بری هر دو طرف راه حل این اختلاف را آغاز کرده اند. این مذاکره در تاریخ […]

Read More توافقنامهای دشوار بین لبنان و اسراییل در راه است

Moeilijke onderhandelingen tussen Libanon en Israël in het verschiet

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai Vertaald door Francis J. Te midden van de binnenlandse verdeeldheid tussen leden van verschillende politieke groeperingen in de Libanese samenleving, bereidt het land zich voor op indirecte onderhandelingen met Israël. Het onderwerp van discussie isceen decennialang durend grensconflict met Israël*. Na negen jaar van indirecte discussie zijn beide partijen het eens […]

Read More Moeilijke onderhandelingen tussen Libanon en Israël in het verschiet

Difficult negotiations between Lebanon and Israel ahead

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai Amid the domestic split between members of different political groups in Lebanese society, the country is preparing to start an indirect negotiation with Israel, pursuing a decades-old border dispute. After nine years of indirect discussion, both sides have agreed on a road map negotiated by the Lebanese Speaker Nabih Berri. The […]

Read More Difficult negotiations between Lebanon and Israel ahead

Négociations ardues en vue entre le Liban et Israël

Par Elijah J. Magnier: @ejmalrai Traduction : Daniel G.  En plus de la division interne qui règne entre les membres des différents groupes politiques de la société libanaise, le pays se prépare à entamer une négociation indirecte avec Israël au sujet d’un conflit frontalier datant de plusieurs décennies. Après neuf ans de discussions indirectes, les deux […]

Read More Négociations ardues en vue entre le Liban et Israël

Schwierige Verhandlungen zwischen Libanon und Israel stehen bevor

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai Translated by: CHH Inmitten der innenpolitischen Spaltung zwischen Mitgliedern verschiedener politischer Gruppen der libanesischen Gesellschaft bereitet sich das Land auf die Aufnahme indirekter Verhandlungen vor und verfolgt dabei einen jahrzehntelangen Grenzstreit mit Israel. Nach neun Jahren indirekter Verhandlungen haben sich beide Seiten auf einen vom libanesischen Sprecher Nabih Berri ausgehandelten Verhandlungsfahrplan […]

Read More Schwierige Verhandlungen zwischen Libanon und Israel stehen bevor

Libano-Israele: negoziati difficili in vista

Di Elijah J.Magnier     @ejmalrai  Tradotto da A.C.  Malgrado le fratture interne al mondo politico libanese, il paese si prepara a negoziare con Israele, in modo indiretto, la demarcazione dei confini tra i due paesi, con l’obbiettivo di porre fine ad una disputa che dura da decenni.  Dopo nove anni di colloqui indiretti entrambe le parti si dicono […]

Read More Libano-Israele: negoziati difficili in vista

Difíceis negociações entre o Líbano e Israel à frente

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai Tradução: Alan Regis Dantas Em meio à divisão doméstica entre membros de diferentes grupos políticos da sociedade libanesa, o país se prepara para iniciar uma negociação indireta, buscando uma disputa fronteiriça de décadas com Israel. Após nove anos de discussão indireta, ambos os lados chegaram a um acordo sobre um roteiro […]

Read More Difíceis negociações entre o Líbano e Israel à frente

Vanskelige forhandlinger mellom Libanon og Israel fremover

Av Elijah J. Magnier: @ejmalraiOversatt av Abu Huda Midt i den innenlandske splittelsen mellom medlemmer av forskjellige politiske grupper i det libanesiske samfunnet, forbereder landet seg på å starte indirekte forhandlinger, og følge opp en ti år gammel grensekonflikt med Israel. Etter ni år med indirekte diskusjoner har begge sider blitt enige om et veikart […]

Read More Vanskelige forhandlinger mellom Libanon og Israel fremover

Will the Israel-US “New Wars” succeed in weakening Hezbollah?

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai When conventional military war failed to defeat the Lebanese Hezbollah, Israel and the US adopted different tactics in the art of war whilst avoiding overt conflict in the public eye. The new tactics, whilst not excluding traditional warfare, include a group of wars or actions based on irregular formations, terrorist […]

Read More Will the Israel-US “New Wars” succeed in weakening Hezbollah?

Les « guerres nouvelles » menées par Israël et les USA réussiront-elles à affaiblir le Hezbollah?

Par Elijah J. Magnier: @ejmalrai Traduction : Daniel G. Comme la guerre conventionnelle n’a pas réussi à vaincre le Hezbollah libanais, Israël et les USA ont adopté de nouvelles tactiques dans l’art de la guerre tout en évitant un conflit ouvert aux yeux du public. Ces nouvelles tactiques, qui n’excluent pas la guerre traditionnelle, comprennent une […]

Read More Les « guerres nouvelles » menées par Israël et les USA réussiront-elles à affaiblir le Hezbollah?

Wird es den israelisch-amerikanischen “Neuen Kriegen” gelingen, die Hisbollah zu schwächen?

Von Elijah J. Magnier: @ejmalrai Translated by: CHH Als die libanesische Hisbollah im konventionellen militärischen Krieg nicht besiegt werden konnte, wandten Israel und die USA in der Kriegskunst andere Taktiken an und vermieden dabei, diese als offene Konflikte in der Öffentlichkeit auszutragen. Die neuen Taktiken schließen zwar die traditionelle Kriegsführung nicht aus, umfassen jedoch eine […]

Read More Wird es den israelisch-amerikanischen “Neuen Kriegen” gelingen, die Hisbollah zu schwächen?