آیا جنگ اوکراین به جنگ هسته‌ای تبدیل خواهد شد؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج دمیتری مدودف، نخست وزیر و رییس سابق فداراسیون روسیه بیان کرده که به دلیل اینکه روسیه یک قدرت اتمی است در اوکر‌این شکست نمیخورد. او گفت که « سیاستمداران عقب مانده به تازگی تکرار کردند که روسیه باید در این جنگ شکست خورد تا صلح بشود. هیچ کدام از آنها درک […]

Read More آیا جنگ اوکراین به جنگ هسته‌ای تبدیل خواهد شد؟

¿La guerra en Ucrania desembocará en una guerra nuclear?

Bruselas – por Elijah J. Magnier: Dmitri Medvédev, ex presidente y jefe adjunto de Seguridad Nacional de Rusia, ha sugerido que Rusia, un Estado nuclear, no puede ser derrotado en Ucrania. Dijo: “Los políticos retrógrados de Davos reiteraron que Rusia debe perder para lograr la paz. Ninguno de ellos entiende que la pérdida de una potencia […]

Read More ¿La guerra en Ucrania desembocará en una guerra nuclear?

Wird der Krieg in der Ukraine zu einem Atomkrieg führen?

Brüssel – von Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Russlands ehemaliger Präsident und stellvertretender nationaler Sicherheitschef Dmitri Medwedew hat angedeutet, dass Russland, ein Atomstaat, in der Ukraine nicht besiegt werden kann. Er sagte: “Rückständige Politiker in Davos wiederholten, dass Russland verlieren müsse, um Frieden zu erreichen. Keiner von ihnen versteht, dass die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen […]

Read More Wird der Krieg in der Ukraine zu einem Atomkrieg führen?

La guerre en Ukraine conduira-t-elle à un conflit nucléaire?

Par Elijah J. Magnier (Bruxelles) Traduction : Daniel G. L’ancien président russe et actuel vice-président du conseil de sécurité nationale, Dmitri Medvedev, a laissé entendre que la Russie, un État nucléaire, ne peut être vaincue en Ukraine. Il a déclaré ceci : « Les politiciens rétrogrades à Davos ont répété que la Russie doit perdre pour obtenir la paix. Aucun d’entre eux ne comprend que la défaite d’une puissance nucléaire […]

Read More La guerre en Ukraine conduira-t-elle à un conflit nucléaire?

Leidt de oorlog in Oekraïne tot een kernoorlog?

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Dmitry Medvedev, voormalig president van Rusland en plaatsvervangend hoofd van de nationale veiligheid, heeft geopperd dat Rusland, een nucleaire staat, niet kan worden verslagen in Oekraïne. Hij zei: “Achterlijke politici in Davos herhaalden dat Rusland moet verliezen om vrede te bereiken. Geen van hen […]

Read More Leidt de oorlog in Oekraïne tot een kernoorlog?

La guerra in Ucraina porterà a una guerra nucleare?

Bruxelles – di Elijah J. Magnier: L’ex presidente russo e vice capo della sicurezza nazionale Dmitry Medvedev ha suggerito che la Russia, uno Stato nucleare, non può essere sconfitta in Ucraina. Ha dichiarato: “I politici arretrati a Davos hanno ribadito che la Russia deve perdere per raggiungere la pace. Nessuno di loro capisce che la perdita […]

Read More La guerra in Ucraina porterà a una guerra nucleare?

Will the war in Ukraine lead to a nuclear war?

Brussels – by Elijah J. Magnier: Russia’s former president and deputy national security chief Dmitry Medvedev has suggested that Russia, a nuclear state, cannot be defeated in Ukraine. He said: “Backward politicians in Davos reiterated that Russia must lose to achieve peace. None of them understands that the loss of nuclear power in a conventional war […]

Read More Will the war in Ukraine lead to a nuclear war?

Israël en Iran temperen hun openlijke oorlogsvoering na de uitwisseling van klappen.

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Een Palestijnse jongere doodde zeven kolonisten en verwondde er tien anderen in de hoofdstad van Palestina, Jeruzalem, in een kwaliteitsoperatie die Israël niet verwachtte daar waar zwaarbewapende Israëlische troepen worden ingezet om hun gezag uit te oefenen met een ijzeren vuist waarvan blijkt dat […]

Read More Israël en Iran temperen hun openlijke oorlogsvoering na de uitwisseling van klappen.

Israel e Irã disciplinaram sua guerra aberta após troca de golpes

Elijah J. Magnier Trad. Alan Dantas Um jovem palestino matou sete colonos e feriu outros dez na capital da Palestina, Jerusalém, em uma operação qualitativa não esperada por Israel, mostrando que forças israelenses fortemente armadas destacadas para estender sua autoridade com um punho de ferro se mostraram fáceis de combater. Tel Aviv respondeu enviando alguns […]

Read More Israel e Irã disciplinaram sua guerra aberta após troca de golpes

جنگ آشکار ایران و اسراییل هم چنان ادامه دارد ولی تبدیل به جنگ گسترده نمی‌شود.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج یک جوان فلسطینی، هفت نفر از شهرک نشین های بیت المقدس را کشت و ده نفر دیگر را مجروح کرد و در عملیات شگفت انگیزی که اسراییل اصلا انتظار آن را نداشت و در نقاطی که نیروهای بسیار مسلح اسراییل حضور دارند تا قدرت خود را با مشت آهنین نشان دهند […]

Read More جنگ آشکار ایران و اسراییل هم چنان ادامه دارد ولی تبدیل به جنگ گسترده نمی‌شود.

Israel und Iran haben ihre offene Kriegsführung nach einem Schlagabtausch diszipliniert.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Ein palästinensischer Jugendlicher tötete sieben Siedler und verwundete zehn weitere in der palästinensischen Hauptstadt Jerusalem in einer qualitativen Operation, die Israel nicht erwartet hatte, wo schwer bewaffnete israelische Streitkräfte eingesetzt sind, um ihre Autorität mit eiserner Faust auszuweiten, die sich als leicht zu kontern erwies. Tel […]

Read More Israel und Iran haben ihre offene Kriegsführung nach einem Schlagabtausch diszipliniert.

Israel and Iran have disciplined their open warfare after an exchange of blows.

Written by – Elijah J. Magnier: A Palestinian youth killed seven settlers and wounded ten others in the capital of Palestine, Jerusalem, in a qualitative operation that Israel did not expect, where heavily armed Israeli forces were deployed to extend their authority with an iron fist that proved easy to counter. Tel Aviv responded by […]

Read More Israel and Iran have disciplined their open warfare after an exchange of blows.

Israël et l’Iran remettent à l’ordre leur guerre ouverte après un échange de coups

Par Elijah J. Magnier : Un jeune Palestinien a tué sept colons et en a blessé dix autres dans la capitale de la Palestine, Jérusalem, dans une opération qualitative à laquelle Israël ne s’attendait pas, là où des forces israéliennes lourdement armées sont déployées pour étendre leur autorité d’une main de fer qui s’est avérée […]

Read More Israël et l’Iran remettent à l’ordre leur guerre ouverte après un échange de coups

Israel e Irán han disciplinado su guerra abierta tras un intercambio de golpes.

Escrito por – Elijah J. Magnier: Un joven palestino mató a siete colonos e hirió a otros diez en la capital de Palestina, Jerusalén, en una operación cualitativa que Israel no esperaba, donde se despliegan fuerzas israelíes fuertemente armadas para extender su autoridad con un puño de hierro que resultó fácil de contrarrestar. Tel Aviv […]

Read More Israel e Irán han disciplinado su guerra abierta tras un intercambio de golpes.

Israele e Iran hanno disciplinato la loro guerra aperta dopo uno scambio di colpi.

Scritto da – Elijah J. Magnier: Un giovane palestinese ha ucciso sette coloni e ne ha feriti altri dieci nella capitale della Palestina, Gerusalemme, in un’operazione qualitativa che Israele non si aspettava, dove le forze israeliane pesantemente armate sono schierate per estendere la loro autorità con un pugno di ferro che si è dimostrato facile […]

Read More Israele e Iran hanno disciplinato la loro guerra aperta dopo uno scambio di colpi.

آیا پوتین به تله بایدن و اوکراین به مانند تله‌ کارتر برای برژنف در افغانستان می افتد؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج مارک میلی رییس ستاد ارتش امریکا بیان کرده که « امسال برای اوکراین شکست دادن روسیه مشکل است»، بنابراین اشاره می‌شود که بنابراصول سیاسی بایدن این جنگ باید برای چندین سال ادامه داشته باشد. تا زمانی که اوکراین حاضر باشد برای حفظ هژمونی امریکا کشور خود را قربانی کند جنگ تمام […]

Read More آیا پوتین به تله بایدن و اوکراین به مانند تله‌ کارتر برای برژنف در افغانستان می افتد؟

Is Putin falling into the Ukrainian Biden trap like Carter dug for Brezhnev in Afghanistan?

Posted by – Elijah J. Magnier: The US Joint Chiefs of Staff Chairman, General Mark Milley, has said that “it will be difficult for the Ukrainians to defeat Russian forces this year”, indicating that the war will continue for many years according to (US President Joe) Biden’s doctrine. There will be no end to the war as […]

Read More Is Putin falling into the Ukrainian Biden trap like Carter dug for Brezhnev in Afghanistan?

Poutine est-il en train de tomber dans le piège ukrainien de Biden comme Brejnev dans le piège afghan de Carter?

Par Elijah J. Magnier : Traduction : Daniel G. Le chef d’État-Major des armées américaines, le général Mark Milley, a déclaré qu’« il sera difficile pour les Ukrainiens de vaincre les forces russes cette année », ce qui laisse entendre que la guerre se poursuivra pendant des années selon la doctrine du président américain Joe Biden. La guerre se prolongera […]

Read More Poutine est-il en train de tomber dans le piège ukrainien de Biden comme Brejnev dans le piège afghan de Carter?

Trapt Poetin in de Oekraïense val die Biden voor hem heeft opgezet zoals Brezjnev in die die Carter voor hem  in Afghanistan opzette?

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. De voorzitter van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff, generaal Mark Milley, heeft gezegd dat “het moeilijk zal zijn voor de Oekraïners om de Russische troepen dit jaar te verslaan”, waarmee hij aangeeft dat de oorlog volgens de doctrine van (VS-president Joe) Biden nog […]

Read More Trapt Poetin in de Oekraïense val die Biden voor hem heeft opgezet zoals Brezjnev in die die Carter voor hem  in Afghanistan opzette?

Tappt Putin in die ukrainische Biden-Falle, die Carter für Breschnew in Afghanistan gegraben hat?

Verfasst von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs der USA, General Mark Milley, hat erklärt, dass “es für die Ukrainer schwierig sein wird, die russischen Streitkräfte in diesem Jahr zu besiegen”, was darauf hindeutet, dass der Krieg nach der Doktrin von (US-Präsident Joe) Biden noch viele Jahre andauern wird. Es […]

Read More Tappt Putin in die ukrainische Biden-Falle, die Carter für Breschnew in Afghanistan gegraben hat?

¿Está cayendo Putin en la trampa ucraniana de Biden como Carter cavó para Brézhnev en Afganistán?

Publicado por – Elijah J. Magnier: El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Mark Milley, ha declarado que “será difícil que los ucranianos derroten a las fuerzas rusas este año”, lo que indica que la guerra continuará durante muchos años según la doctrina de (el presidente estadounidense Joe) Biden. La guerra no tendrá fin mientras […]

Read More ¿Está cayendo Putin en la trampa ucraniana de Biden como Carter cavó para Brézhnev en Afganistán?

Putin sta cadendo nella trappola ucraina di Biden, come Carter aveva scavato per Breznev in Afghanistan?

Postato da – Elijah J. Magnier: Il presidente dello Stato Maggiore degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, ha dichiarato che “sarà difficile per gli ucraini sconfiggere le forze russe quest’anno”, indicando che la guerra continuerà per molti anni, secondo la dottrina del presidente americano Joe Biden. La guerra non avrà fine finché l’Ucraina sarà disposta a […]

Read More Putin sta cadendo nella trappola ucraina di Biden, come Carter aveva scavato per Breznev in Afghanistan?

رابطه ایران و اروپا در خطر است و اوکراین دلیل اصلی این شرایط است.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج در بین مقامات اتحادیه اروپا اختلاف نظر به وجود آمده که چگونه ایران باید تنبیه شود پس از آنکه تظاهرات نتوانست رژیم را در جمهوری اسلامی عوض کند و یا “ایران را آزاد کند” طوری که بایدن قول داده بود. اورسلا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا بیان کرد که « […]

Read More رابطه ایران و اروپا در خطر است و اوکراین دلیل اصلی این شرایط است.

Europa befindet sich im Auge des iranischen Sturms: Die Ukraine ist die Ursache.

Brüssel – von Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH In den Korridoren der Europäischen Union und unter ihren Beamten ist ein Streit darüber ausgebrochen, wie der Iran zu bestrafen sei, nachdem die Demonstrationen das herrschende System in der “Islamischen Republik” nicht verändert oder den Iran “befreit” haben, wie US-Präsident Joe Biden versprach. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, […]

Read More Europa befindet sich im Auge des iranischen Sturms: Die Ukraine ist die Ursache.

Europe is in the eye of the Iranian storm: Ukraine is the cause.

Brussels – by Elijah J. Magnier: A dispute has broken out in the corridors of the European Union and among its officials over how to punish Iran after the demonstrations failed to change the ruling system in the “Islamic Republic” or “liberate Iran”, as US President Joe Biden vows. European Commission President Ursula von der Leyen said […]

Read More Europe is in the eye of the Iranian storm: Ukraine is the cause.