جنگ‌ جهانی سوم رخ نخواهد داد و آرزوی پایان جنگ امریکا در فاز پیروزی. 

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمه بدون شک جنگ بین روسیه و کشورهای غربی که در اوکراین انجام می‌گیرد شبیه به  جنگ جهانی نیست ولی زیاد تفاوتی هم ندارد. جنگ‌های اول و دوم جهانی در اروپا با شرکت چندین کشورها شروع شدند. و در حال حاضر امریکا و‌چندین کشورهای اروپایی در این جنگ ادامه دار شرکت دارند. […]

Read More جنگ‌ جهانی سوم رخ نخواهد داد و آرزوی پایان جنگ امریکا در فاز پیروزی. 

Não se espera uma Terceira Guerra Mundial, e os EUA querem acabar com a guerra enquanto vencem

Elijah J. Magnier Trad. Alan Dantas Sem dúvida, a batalha na Ucrânia entre a Rússia e o Ocidente não se assemelha a uma Guerra Mundial, mas não está longe desta descrição. A primeira e a segunda Guerras Mundiais começaram na Europa, com a participação de muitos países. Hoje, a América e dezenas de países europeus […]

Read More Não se espera uma Terceira Guerra Mundial, e os EUA querem acabar com a guerra enquanto vencem

No WWIII is expected, and the US wants to end the war while victorious

Written by – Elijah J. Magnier: Undoubtedly, the battle in Ukraine between Russia and the west does not resemble a World War, but it is not far from this description. The first and the second World Wars began in Europe, with many countries participating. Today, America and dozens of European countries are involved in the […]

Read More No WWIII is expected, and the US wants to end the war while victorious

Pas de troisième Guerre mondiale en vue, mais les USA veulent sortir victorieux du conflit en cours

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. La bataille que se livrent la Russie et l’Occident en Ukraine n’a pas l’apparence d’une guerre mondiale, mais elle a bien des points communs. Les deux premières guerres mondiales ont commencé en Europe, avec la participation de nombreux pays. Aujourd’hui, les USA et des dizaines de pays européens […]

Read More Pas de troisième Guerre mondiale en vue, mais les USA veulent sortir victorieux du conflit en cours

La terza guerra mondiale non è imminente e gli Stati Uniti vogliono terminare il conflitto da vincitori

Scritto da – Elijah J. Magnier: Tradotto da – Andrea Bovenga Andrea Bovenga Indubbiamente il conflitto in Ucraina tra la Russia e l’Occidente non assomiglia a una guerra mondiale, ma non è troppo lontana da questa definizione. La prima e la seconda guerra mondiale sono iniziate in Europa con la partecipazione di molti paesi. Oggi […]

Read More La terza guerra mondiale non è imminente e gli Stati Uniti vogliono terminare il conflitto da vincitori

Een derde wereldoorlog wordt niet verwacht maar de VS willen de oorlog beëindigen met een overwinning

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Ongetwijfeld lijkt de strijd in Oekraïne tussen Rusland en het westen niet op een wereldoorlog, maar het is er niet ver van. De eerste en de tweede wereldoorlog, waaraan vele landen deelnamen, begonnen in Europa. Vandaag zijn de VS en tientallen Europese landen op […]

Read More Een derde wereldoorlog wordt niet verwacht maar de VS willen de oorlog beëindigen met een overwinning

Es wird kein Dritter Weltkrieg erwartet, und die USA wollen den Krieg als Sieger beenden.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von: CHH Der Kampf in der Ukraine zwischen Russland und dem Westen gleicht sicherlich nicht einem Weltkrieg, aber er ist nicht weit davon entfernt. Der erste und der zweite Weltkrieg begannen in Europa, und viele Länder waren daran beteiligt. Heute sind Amerika und Dutzende von europäischen Ländern auf vielfältige […]

Read More Es wird kein Dritter Weltkrieg erwartet, und die USA wollen den Krieg als Sieger beenden.

A Rússia mostra suas garras a Israel: A vingança chegará

Elijah J. Magnier Trad. Alan Dantas Os resultados da guerra EUA-Rússia não se limitarão ao teatro ucraniano e não se espera que tenham consequências econômicas apenas para a Europa. Seus efeitos podem atingir as forças dos EUA destacadas em diferentes partes do Oriente Médio e Israel, e as relações russo-israelenses não serão as mesmas de […]

Read More A Rússia mostra suas garras a Israel: A vingança chegará

Russland zeigt Israel seine Reißzähne: Die Rache wird kommen

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Die Folgen des amerikanisch-russischen Krieges werden sich nicht auf den ukrainischen Schauplatz beschränken und dürften nicht nur wirtschaftliche Folgen für Europa haben. Seine Auswirkungen können die in verschiedenen Teilen des Nahen Ostens stationierten US-Streitkräfte und Israel erreichen, und die russisch-israelischen Beziehungen werden nicht mehr dieselben sein wie vor dem […]

Read More Russland zeigt Israel seine Reißzähne: Die Rache wird kommen

Russia shows its fangs to Israel: The payback will come

Written by – Elijah J. Magnier: The results of the US-Russian war will not be limited to the Ukrainian theatre and are not expected to have economic consequences for Europe only. Its effects can reach the US forces deployed in different parts of the Middle East and Israel, and the Russian-Israeli relationship will not be […]

Read More Russia shows its fangs to Israel: The payback will come

La Russie montre ses crocs à Israël : l’heure des comptes approche

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. Les conséquences de la guerre américano-russe ne se limiteront pas au théâtre ukrainien et aux conséquences économiques pour la seule Europe. Elles pourraient bien atteindre les forces américaines déployées dans différentes parties du Moyen-Orient et en Israël et modifieront les relations russo-israéliennes par rapport à ce qu’elles étaient […]

Read More La Russie montre ses crocs à Israël : l’heure des comptes approche

پاسخ مصمم روسیه به اسراییل هنوز اول داستان است.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمه جنگ بین امریکا و روسیه تنها به مرزهای اروپا محدود نمی‌شود و بدون شک می‌تواند به حضور نیروهای امریکایی در خاور میانه و روابط روسیه و اسراییل تاثیر بسیاری خواهد داشت. بنابراین نیروهای محور مقاومت در لبنان و سوریه می‌توانند در برابر اسراییل و نیروهای امریکایی که شمال شرقی سوریه را […]

Read More پاسخ مصمم روسیه به اسراییل هنوز اول داستان است.

Rusland laat Israël zijn tanden zien: De wraak zal komen

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. De resultaten van de Amerikaans-Russische oorlog zullen niet beperkt blijven tot het Oekraïense strijdtoneel en zullen naar verwachting niet alleen economische gevolgen hebben voor Europa. De gevolgen kunnen de Amerikaanse strijdkrachten in verschillende delen van het Midden-Oosten en Israël treffen, en de Russisch-Israëlische relatie […]

Read More Rusland laat Israël zijn tanden zien: De wraak zal komen

La Russia mostra i denti ad Israele: la rivincita è in arrivo

Elijah J. Magnier Tradotto da: Andrea Bovenga I risultati della guerra russo-statunitense non si limiteranno al teatro ucraino e non si può pensare che le conseguenze economiche riguarderanno solo l’Europa. I suoi effetti possono raggiungere le forze statunitensi schierate in diverse parti del Medio Oriente e in Israele, e la relazione russo-israeliana non sarà più […]

Read More La Russia mostra i denti ad Israele: la rivincita è in arrivo

حتی پس از جنگ اوکراین تنش امریکا و روسیه ادامه خواهد داشت. 

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترجمه «روسیه در اوکراین از سلاح هسته‌ای استفاده نخواهد کرد». با این شکل لاوروف  بحث راهبرد اتمی روسیه و سوال احتمال استفاده روسیه از سلاح اتمی را پایان داد. به نظر می‌رسد که روسیه به اهداف خود می‌رسد و به مرحله بعدی خود می‌رود. از جمله گرفتن کامل استان های لوگانس و […]

Read More حتی پس از جنگ اوکراین تنش امریکا و روسیه ادامه خواهد داشت. 

La tension restera vive entre les USA et la Russie même après l’Ukraine

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. « Moscou n’utilisera pas d’armes nucléaires en Ukraine ». C’est ainsi que le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov a tranché le débat sur la nécessité ou non pour la Russie d’utiliser des bombes nucléaires, même tactiques, pour freiner les Ukrainiens et envoyer un message fort à l’Occident. La Russie semble progresser […]

Read More La tension restera vive entre les USA et la Russie même après l’Ukraine

La tensione russo-americana rimarrà alta anche dopo l’Ucraina

Elijah J. Magnier Traduzione: Andrea Bovenga “Mosca non userà armi nucleari in Ucraina”. Così il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha risolto il dibattito sulla necessità o meno per la Russia di usare anche bombe nucleari tattiche per frenare gli ucraini e mandare un messaggio forte all’Occidente. La Russia sembra procedere chiaramente verso la prossima tappa per […]

Read More La tensione russo-americana rimarrà alta anche dopo l’Ucraina

Die russisch-amerikanische Eskalation wird auch nach der Ukraine hoch bleiben

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH “Moskau wird in der Ukraine keine Atomwaffen einsetzen”. Mit diesen Worten beendete Außenminister Sergej Lawrow die Debatte über die Frage, ob Russland sogar taktische Atombomben einsetzen muss, um die Ukrainer in die Schranken zu weisen und eine deutliche Botschaft an den Westen zu senden. Russland scheint offensichtlich die […]

Read More Die russisch-amerikanische Eskalation wird auch nach der Ukraine hoch bleiben

De Russisch-Amerikaanse escalatie zal ook na Oekraïne onverminderd doorgaan

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. “Moskou zal geen kernwapens gebruiken in Oekraïne.” Zo beslechtte minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov het debat over de vraag of Rusland al dan niet zelfs tactische kernbommen moet gebruiken om de Oekraïners in toom te houden en een sterke boodschap aan het Westen te sturen.  […]

Read More De Russisch-Amerikaanse escalatie zal ook na Oekraïne onverminderd doorgaan

The Russian-US escalation will remain high even after Ukraine

Written by – Elijah J. Magnier: “Moscow will not use nuclear weapons in Ukraine.” This is how Foreign Minister Sergei Lavrov settled the debate about whether or not Russia needs to use even tactical nuclear bombs to curb the Ukrainians and send a strong message to the West. Russia seems to progress evidently to the next stage […]

Read More The Russian-US escalation will remain high even after Ukraine

O que dá à Rússia o direito de ocupar a Ucrânia ou qualquer outro país?

ِElijah J. Magnier Trad. Alan Dantas Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia, violando as leis internacionais que proíbem, em princípio, a invasão das fronteiras dos Estados ou a invasão ou interferência em seus assuntos internos. Estas são estipuladas por leis internacionais e resoluções das Nações Unidas, […]

Read More O que dá à Rússia o direito de ocupar a Ucrânia ou qualquer outro país?

Wat geeft Rusland het recht om Oekraïne of enig ander land te bezetten?

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Op 24 februari 2022 besloot de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne binnen te vallen. Daarmee schond hij de internationale wetten die in principe het binnendringen van de grenzen van staten of een invasie of inmenging in hun binnenlandse aangelegenheden verbieden. Dit is vastgelegd in […]

Read More Wat geeft Rusland het recht om Oekraïne of enig ander land te bezetten?

Cosa dà alla Russia il diritto di occupare l’Ucraina o qualsiasi altro paese?

Scritto da – Elijah J. Magnier: Il 24 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di invadere l’Ucraina, violando le leggi internazionali che vietano, in linea di principio, lo sconfinamento dei confini degli stati o l’invasione o l’interferenza nei loro affari interni. Queste sono stipulate dalle leggi internazionali e dalle risoluzioni delle Nazioni […]

Read More Cosa dà alla Russia il diritto di occupare l’Ucraina o qualsiasi altro paese?

¿Qué le da derecho a Rusia a ocupar Ucrania o cualquier otro país?

Escrito por – Elijah J. Magnier: El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, violando las leyes internacionales que prohíben, en principio, invadir las fronteras de los Estados o invadir o interferir en sus asuntos internos. Así lo estipulan las leyes internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas, […]

Read More ¿Qué le da derecho a Rusia a ocupar Ucrania o cualquier otro país?

Qu’est-ce qui donne à la Russie le droit d’occuper l’Ukraine ou tout autre pays ?

Qu’est-ce qui donne à la Russie le droit d’occuper l’Ukraine ou tout autre pays ? Écrit par – Elijah J. Magnier : Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine, violant ainsi les lois internationales qui interdisent, en principe, l’empiètement sur les frontières des États, l’invasion ou l’ingérence dans leurs […]

Read More Qu’est-ce qui donne à la Russie le droit d’occuper l’Ukraine ou tout autre pays ?