عراق به عنوان لبنان جدید؛ آیا به سمت امریکا خواهد رفت یا به سمت ایران؟

ایلایجا مگنایر توسط: @ejmalrai   ترجمه: شیرین هاشمیدر حال حاضر با وجود مشکلات اقتصادی و سیاستی، عراق به عنوان لبنان دوم پر منطقه محسوب می‌شود. شرایط بسیار وخیم اقتصاد عراق باعث می‌شود که دولت مرکزی بغداد مجبور به تصمیم گیریهای دشوار و سخت بشود. این شرایط شکننده سیاسی و اقتصادی نشان دهنده وضعیت ناآرام منطقه می‌باشد و به نظر […]

Read More عراق به عنوان لبنان جدید؛ آیا به سمت امریکا خواهد رفت یا به سمت ایران؟

O Iraque se assemelha ao Líbano: se inclinará para os EUA ou Irã?

Elijah J. Magnier Trad. Alan Dantas O Iraque não está longe de se tornar uma cópia do Líbano, com seus contínuos conflitos políticos e econômicos. Entretanto, a inexorável deterioração da economia iraquiana pode forçar o governo de Bagdá a fazer escolhas difíceis que, por sua vez, trarão consequências severas para o país, não importa em […]

Read More O Iraque se assemelha ao Líbano: se inclinará para os EUA ou Irã?

Iraq resembling Lebanon; will it lean towards the US or Iran?

Written by Elijah J. Magnier: Iraq is not far from closely resembling Lebanon, with its ongoing political and economic conflicts. However, the Iraqi economy’s inexorable deterioration may force Baghdad’s government to make difficult choices which will provoke severe consequences for the country whichever direction it goes in. This fragile political-economic situation indicates that no stability can be expected in the Middle East in the short term. West Asia is expected to remain an […]

Read More Iraq resembling Lebanon; will it lean towards the US or Iran?

L’Irak se « libanise » : Penchera-t-il du côté des USA ou de l’Iran?

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. Les conflits politiques et économiques en cours en Irak ne sont pas sans rappeler le Liban. Cependant, la grave et inexorable détérioration de l’économie irakienne pourrait contraindre le gouvernement de Bagdad à faire des choix difficiles qui auront de graves conséquences pour le pays, quelle que soit la […]

Read More L’Irak se « libanise » : Penchera-t-il du côté des USA ou de l’Iran?

Irak empieza a parecerse al Líbano; ¿se inclinará hacia EEUU o hacia Irán?

Escrito por Elijah J. Magnier: Traducido por Eli C. Casas Irak no está lejos de convertirse en una copia del Líbano, con sus continuos conflictos políticos y económicos. Sin embargo, el inexorable deterioro de la economía iraquí puede obligar al gobierno de Bagdad a tomar decisiones difíciles que, a su vez, significarán graves consecuencias para […]

Read More Irak empieza a parecerse al Líbano; ¿se inclinará hacia EEUU o hacia Irán?

L’Iraq sempre più simile al Libano, privilegerà gli Stati Uniti o l’Iran?

Scritto da Elijah J.Magnier  Tradotto da A.C.  L’Iraq con i suoi conflitti a livello politico ed economico sta diventando sempre più una copia del Libano. L’inesorabile, serio deterioramento della sua economia potrebbe obbligare il governo di Baghdad a fare delle scelte delicate, foriere comunque di pesanti conseguenze per il paese, a prescindere dalla direzione verso […]

Read More L’Iraq sempre più simile al Libano, privilegerà gli Stati Uniti o l’Iran?

Irak lijkt op Libanon; zal het zich op de VS of op Iran richten?

Geschreven door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. Irak is niet ver van een kopie te worden van Libanon, met zijn voortdurende politieke en economische conflicten. De onverbiddelijke ernstige verslechtering van de Iraakse economie kan de regering van Bagdad echter dwingen moeilijke keuzes te maken, die op hun beurt ernstige gevolgen voor het land […]

Read More Irak lijkt op Libanon; zal het zich op de VS of op Iran richten?

Et Irak som ligner Libanon; vil landet lene seg mot USA eller Iran?

Skrevet av Elijah J. Magnier Oversatt av Abu Huda: Irak er ikke langt fra å bli en kopi av Libanon, med sine pågående politiske og økonomiske konflikter. Imidlertid kan den irakiske økonomiens ubønnhørlige alvorlige forverring tvinge Bagdads regjering til å ta vanskelige valg som i seg selv innebærer alvorlige konsekvenser for landet, uansett hvilken retning […]

Read More Et Irak som ligner Libanon; vil landet lene seg mot USA eller Iran?

Der Irak ähnelt dem Libanon; wird er sich den USA oder dem Iran zuwenden?

Geschrieben von Elijah J. Magnier: Übersetzt von: C.H.H Der Irak ist nicht weit davon entfernt, eine Kopie des Libanon zu werden, mit seinen andauernden politischen und wirtschaftlichen Konflikten. Die unaufhaltsame Verschlechterung der irakischen Wirtschaft könnte die Regierung in Bagdad dazu zwingen, schwierige Entscheidungen zu treffen, die ihrerseits schwerwiegende Folgen für das Land haben werden, egal […]

Read More Der Irak ähnelt dem Libanon; wird er sich den USA oder dem Iran zuwenden?

افزایش تنش در خاور میانه: همکاری گسترده امریکا و اسراییل در جنگ بعدی.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی ترجمه: ایران، امریکا را مقصر میداند که به تنش ها در منطقه اضافه کرده، و پنتاگون مسیولیت فرماندهی رزمی اسراییل را از ستاد‌ فرماندهی اروپایی امریکا به ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا تغییر داده. این عمل باعث شده که مقامات ایرانی به یک سری اقدامات جدید بپردازند ویکی از این عملیات پیشرفته […]

Read More افزایش تنش در خاور میانه: همکاری گسترده امریکا و اسراییل در جنگ بعدی.

Gefährliche Eskalation im Nahen Osten: Die USA und Israel Hand in Hand in der nächsten Schlacht

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von: C.H.H Der Iran macht die USA für die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten verantwortlich. Das Pentagon hat die Verantwortung für Kampfeinsätze, an denen Israel beteiligt ist, vom US European Command (EUCOM) auf das US Central Command (CENTCOM) übertragen. Dieser Schritt hat iranische Regierungsvertreter dazu veranlasst, eine Reihe von […]

Read More Gefährliche Eskalation im Nahen Osten: Die USA und Israel Hand in Hand in der nächsten Schlacht

A perigosa escalada no Oriente Médio: EUA e Israel de mãos dadas na próxima batalha

Elijah J. Magnier Trad. Alan Dantas O Irã culpa os EUA por aumentar a tensão no Oriente Médio. O Pentágono transferiu a responsabilidade pelo comando de combate das operações envolvendo Israel do Comando Europeu dos EUA (EUCOM) para o Comando Central dos EUA (CENTCOM). Este passo levou as autoridades iranianas a tomar uma série de medidas, incluindo partir […]

Read More A perigosa escalada no Oriente Médio: EUA e Israel de mãos dadas na próxima batalha

Farlig opptrapping i Midt-Østen: USA og Israel hånd i hanske i neste kamp

Skrevet av – Elijah J. Magnier Oversatt av – Abu Huda Iran klandrer USA for økende spenning i Midtøsten. Pentagon har flyttet kampkommandoansvaret for operasjoner som involverer Israel fra US European Command (EUCOM) til US Central Command (CENTCOM). Dette trinnet har fått iranske tjenestemenn til å ta en rekke tiltak, inkludert å gå videre til […]

Read More Farlig opptrapping i Midt-Østen: USA og Israel hånd i hanske i neste kamp

Gevaarlijke escalatie in het Midden-Oosten: de VS en Israël gaan hand in hand de volgende strijd in

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Iran geeft de VS de schuld van de toenemende spanning in het Midden-Oosten. Het Pentagon heeft de verantwoordelijkheid voor de gevechtscommando’s voor operaties waarbij Israël betrokken is, verschoven van het Amerikaanse Europese Commando (EUCOM) naar het Amerikaanse Centrale Commando (CENTCOM). Deze stap heeft ertoe […]

Read More Gevaarlijke escalatie in het Midden-Oosten: de VS en Israël gaan hand in hand de volgende strijd in

Dangereuse escalade au Moyen-Orient : les USA et Israël livreront ensemble la prochaine bataille

Par Elijah J. Magnier  Traduction : Daniel G. L’Iran accuse les USA de faire monter la tension au Moyen-Orient. Le Pentagone a transféré la responsabilité du commandement interarmes de combat pour les opérations impliquant Israël du Commandement des forces américaines en Europe (EUCOM) au Commandement central américain (CENTCOM). Cela a amené les responsables iraniens à prendre […]

Read More Dangereuse escalade au Moyen-Orient : les USA et Israël livreront ensemble la prochaine bataille

Peligrosa escalada en Oriente Medio: Estados Unidos e Israel se dan la mano en la próxima batalla

Escrito por – Elijah J. Magnier Traducido – Eli C. Casas Irán está culpando a los EE.UU. por el reciente aumento de la tensión en Oriente Medio. El Pentágono ha cambiadola responsabilidad del comando de combate para las operaciones que involucran a Israel, ha pasado del Comando Europeo de los Estados Unidos (EUCOM en inglés) al […]

Read More Peligrosa escalada en Oriente Medio: Estados Unidos e Israel se dan la mano en la próxima batalla

Un’escalation pericolosa in Medio Oriente: Stati Uniti e Israele a braccetto nella prossima battaglia

Di Elijah J.Magnier  Tradotto da A.C.  L’Iran sta accusando gli Stati Uniti di essere gli artefici della crescente tensione in Medio Oriente. Il Pentagono infatti ha sostituito  il comando combattente responsabile delle operazioni che coinvolgono Israele, da qualche giorno non è più il Comando Europeo (EUCOM) bensì il Comando Centrale (CENTCOM). Questa mossa ha fatto sì che i vertici […]

Read More Un’escalation pericolosa in Medio Oriente: Stati Uniti e Israele a braccetto nella prossima battaglia

Dangerous escalation in the Middle East: the US and Israel hand in glove in the next battle

Written by – Elijah J. Magnier: Iran is blaming the US for increasing tension in the Middle East. The Pentagon has shifted combat command responsibility for operations involving Israel from the US European Command (EUCOM) to the US Central Command (CENTCOM). This step has led Iranian officials to take a series of measures, including proceeding to more advanced […]

Read More Dangerous escalation in the Middle East: the US and Israel hand in glove in the next battle

Ganhos e perdas na Turquia, Israel e Irã? Biden entraria em guerra ou abandonaria o Oriente Médio? (2/3)

Elijah J. Magnier Trad: Alan DantasIsrael se beneficiou grandemente do governo do Presidente dos EUA Donald Trump durante seus quatro anos de mandato. Trump “doou” o que não lhe pertencia, violou as resoluções das Nações Unidas quando deu a Israel os Altos de Golã ocupados pela Síria e promoveu Jerusalém a capital de Israel. Para […]

Read More Ganhos e perdas na Turquia, Israel e Irã? Biden entraria em guerra ou abandonaria o Oriente Médio? (2/3)

Ganhos e perdas na Turquia, Israel e Irã? Biden entraria em guerra ou abandonaria o Oriente Médio? (3/3)

Elijah J. Magnier Alan Dantas Na última década, os EUA, Israel e seus aliados exploraram cada uma das vias na tentativa de submeter o Irã à sua vontade, enfraquecer ou até mesmo derrotar a “República Islâmica” e, por muitos anos, objetivaram mudar o regime político. A guerra contra a Síria (um dos aliados estratégicos do Irã), […]

Read More Ganhos e perdas na Turquia, Israel e Irã? Biden entraria em guerra ou abandonaria o Oriente Médio? (3/3)

Türkei, Israel und Iran Gewinn und Verluste? Würde Biden in den Krieg ziehen oder den ME aufgeben? (3/3)

Von Elijah J. Magnier: Translation: CHH Im letzten Jahrzehnt haben die USA, Israel und ihre Verbündeten jeden einzelnen Weg ausgelotet, um den Iran ihrem Willen zu unterwerfen, die “Islamische Republik” zu schwächen oder gar zu besiegen, und viele Jahre lang darauf abgezielt, politischeRegimezu verändern. Der Krieg gegen Syrien (einer der strategischen Verbündeten des Irans), die Teilung […]

Read More Türkei, Israel und Iran Gewinn und Verluste? Würde Biden in den Krieg ziehen oder den ME aufgeben? (3/3)

Turkey, Israel and Iran gain and losses? Would Biden go to war or abandon the ME? (3/3)

By Elijah J. Magnier: In the last decade, the US, Israel and their allies explored every single avenue in an attempt to subject Iran to their will, weaken or even defeat the “Islamic Republic” and, for many years, aimed to change the political regime. The war on Syria (one of Iran’s strategic allies), the partition of […]

Read More Turkey, Israel and Iran gain and losses? Would Biden go to war or abandon the ME? (3/3)

Gains et pertes de la Turquie, d’Israël et de l’Iran : Biden va-t-il partir en guerre ou abandonner le M.O. à son sort? (3/3)

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. Au cours de la dernière décennie, les USA, Israël et leurs alliés ont exploré toutes les avenues possibles pour tenter de soumettre l’Iran à leur volonté, d’affaiblir, voire de vaincre la « République islamique » et, pendant de nombreuses années, de renverser le régime politique. La guerre contre la Syrie […]

Read More Gains et pertes de la Turquie, d’Israël et de l’Iran : Biden va-t-il partir en guerre ou abandonner le M.O. à son sort? (3/3)

Winst en verlies voor Turkije, Israël en Iran? Zal Biden ten oorlog trekken of het Midden-Oosten opgeven… (3/3)

Door Elijah J. Magnier: Vertaald door Francis J. In het afgelopen decennium hebben de VS, Israël en hun bondgenoten alle mogelijke wegen verkend in een poging Iran aan hun wil te onderwerpen, de “Islamitische Republiek” te verzwakken of zelfs te verslaan en jarenlang probeerden ze het politieke regime te veranderen. De oorlog tegen Syrië (een van […]

Read More Winst en verlies voor Turkije, Israël en Iran? Zal Biden ten oorlog trekken of het Midden-Oosten opgeven… (3/3)

Tyrkia, Israel og Iran: gevinster og tap? Vil Biden gå til krig eller forlate Midtøsten? (3/3)

Av Elijah J. Magnier: Oversatt av Abu Huda I løpet av det siste tiåret utforsket USA, Israel og deres allierte hver eneste vei i et forsøk på å underkaste Iran sin vilje, svekke eller til og med beseire “Den islamske republikken” og hadde i mange år som mål å endre det politiske regimet. Krigen mot […]

Read More Tyrkia, Israel og Iran: gevinster og tap? Vil Biden gå til krig eller forlate Midtøsten? (3/3)