Hezbollah is de “Grote Satan”

By Elijah J. Magnier: @ejmalrai

De Libanese politici worden bij elke nieuwe binnenlandse politieke uitdaging geconfronteerd met de beschuldiging dat zij verantwoordelijk zijn om de laatste drie decennia een corrupt politiek en financieel systeem in stand hebben gehouden. Die politici schuiven de schuld door naar Hezbollah en beweren dat diede echte bron voor de beschuldigingen is. Hezbollah wordt er herhaaldelijk van beticht de straatprotesten ote steunen om politieke tegenstanders weg te werken of om het land onder controle te krijgen. Zo is Hezbollah in de ogen van sommige gevestigde machten de “grote Satan” geworden, wiens leiders in staat lijken te zijn alle kritische stemmen in de Libanese politiek en administratie te kunnen verzgaren. Parlementsleden hebben naar een meerderheid gezocht om het gerechtelijk apparaat in staat te stellen elke verantwoordelijke voormalige of actieve minister van 1990 tot op vandaag te kunnen ondervragen. Ze zijn er niet in gelukt, zelfs de naaste bondgenoten van Hezbollah hebben de resolutie niet gesteund, wat wijst op de belemmeringen die er binnen het Libanese constitutionele systeem bestaan. De overweldigende militaire macht van Hezbollah, de decennialange opgebouwdegevechtservaring en de precisieraketten blijken allemaal nutteloos voor de confrontatie en de bestrijding van de corruptie die diep in het land is geworteld.

Hezbollah wordt er herhaaldelijk van beschuldigd de nominaties en benoemingen in de huidige Libanese regering te controleren, zodanig zelfs dat veel politici en analisten het de regering van Hezbollah noemen. De selectie van de huidige premier Hassan Diab is echter goedgekeurd door de voormalige premier Saad Hariri, die, ondanks het pleidooi van zijn politieke tegenstanders, weigerde de verantwoordelijkheid voor de leiding van het land op zich te nemen,. Hariri, die een politieke partij leidt, wilde technocraten selecteren zonder de meerderheid van het regerende parlement te raadplegen, een ongrondwettelijk verzoek dat door de meerderheid van de parlementsleden werd verworpen. Bovendien kwam het Hariri goed uit dat hij niet tot premier werd benoemd, hij heeft nooit als zodanig gehandeld en was, samen met zijn vader wijlen premier Rafic Hariri, verantwoordelijk voor tientallen jaren van corruptie en wanbeheer van het land.

Het is in het voordeel van Hezbollah om een welvarend land te nebben omdat zijn sjiitische leiders en leden deel uitmaken van meer dan 30% van de totale bevolking, een deel van de samenleving dat als een van de armste van het land wordt beschouwd. Een aanzienlijk aantal van hen heeft geen middelen om naar het buitenland te reizen, en veel van de rijkste leden van de sjiitische samenleving worden opgejaagd of op de lijst van terroristen gezet door de VS. De Amerikaanse regering gelooft ten onrechte dat zij Hezbollah kan isoleren of haar potentieel kan terugdringen door de samenleving tegen hen in te zetten. Ze kan er nooit genoeg aan herinnerd worden dat de meerderheid van de sjiitische samenleving ofwel deel uitmaakt van Hezbollah ofwel hHezbollah steunt; het is daarom onmogelijk om een breuk te bewerkstelligen. 

Hezbollah is erin geslaagd het zuidelijke deel van het land van de sjiieten te verdedigen tegen de Israëlische aspiraties om haar macht, voorbij het bezette Palestina. uit te breiden tot het hele land. De sjiitische organisatie was de enige entiteit die in staat was Israël te verslaan, waardoor haar sterke leger gedwongen werd een einde te maken aan de bezetting en een afschrikkingseffect te creëren om verdere agressie te voorkomen. Hezbollah heeft het land ook beschermd door de Takfiri (ISIS en Al-Qaida) die, nog voor de oorlog in Syrië in 2011, hun “islamitische staat” wilden uitbreiden over de hele Levant. De leider van Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, heeft echter beloofd de corruptie uit te roeien, een taak die hij, ondanks al zijn wapens , niet lijkt te kunnen waarmaken vanwege een bepaalde realiteit die hij onder ogen moet zien: zijn naaste bondgenoten vormden en vormen, samen met andere politieke leiders in het oppositiekamp, nog steeds een essentieel onderdeel van het corrupte systeem. Hezbollah is niet in staat de confrontatie aan te gaan met zijn bondgenoten, met name met parlementsvoorzitter Nabih Berri, de leider van de “AMAL”-beweging, een van de hoofdrolspelers in het team van corrupte politici waarmee Rafic Hariri, zich tientallen jaren totdat hij in 2005 vermoord werd, omringd heeft. De parlementsvoorzitter wordt gevreesd voor de energie waarmee hij zijn bedrijven en de door zijn familie vergaarde rijkdom sinds hij aan de macht is gekomen in Libanon  beschermt. Omdat Berri zich tegen Hezbollah heeft verzet en er in de jaren ’80 tegen heeft gevochten, wil Hezbollah niet opnieuw hetzelfde risico lopen.

De gouverneur van de Centrale Bank, Riyad Salame, werd er door premier Diab van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de verzwakking van de lokale munt en te ageren  tegen het belang van het land en het financiële beleid van de regering. Om zichzelf vrij te pleiten vertelde Salame aan de New York Timesdat Hezbollah hem had aangevallen: “Ik heb er heel hard aan gewerkt om een speciale onderzoekscommissie op te richten over het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme, en ik heb daar nooit compromissen over gesloten. Degenen die onder mijn beslissingen hebben geleden, proberen me nu met beschuldigingen van corruptie naar beneden te halen”. De gouverneur van de Centrale Bank wordt beschermd door de Amerikaanse regering, geprezen door de Amerikaanse ambassade in Beiroet en als “onaantastbaar” beschouwd. De naaste bondgenoten van Hezbollah stelden de Amerikaanse ambassadeur in Beiroet, ondanks de slagzin “regering van Hezbollah”, verschillende namen van potentiële kandidaten als vervanging voor Salame” als het het moment is, ter goedkeuring voor.

Verrassend is het feit dat de Maronitische Patriarch volledig achter de gouverneur van de Centrale Bank, Riyad Salamé, stond, net als de soennitische ex-minister Nuhad Mashnouq en de sjiitische parlementsvoorzitter en zijn ministers: allemaal stonden ze tegenover Hezbollah en de manifestanten die maandenlang niet aan hun spaargeld konden en die de verantwoordelijken voor de rechtbank wilden dagen.

Premier Hasan Diab heeft besloten het “Libanese business as usual”-gedrag van bijna elke premier en elk kabinet die het land in de afgelopen decennia heeft geregeerd, te veranderen. Diab, een professor aan de Amerikaanse Universiteit van Beiroet, is een technocraat die een regering van deskundigen heeft gevormd. Deze deskundigen zijn echter benoemd door politici, waaronder Hezbollah, die vertegenwoordigd zijn in het Libanese parlement. De premier wordt beschuldigd van “wraakzuchtig” gedrag tegen de huidige politici (die het land regeerden en blijven regeren) omdat hij wil proberen miljarden dollars die, te midden van de zwaarste economische crisis waar het land mee te kampen heeft  met een tekort van meer dan 87 miljard dollar, vanuit Libanon naar buitenlandse rekeningen zijn overgemaakt, terug te vorderen 

De Druzen-leider, Walid Jumblat, beschuldigde ook de “grote Satan” Hezbollah van het beheren van de beslissing van de regering door middel van “donkere achterkamertjes om te controleren wat er nog over is van Libanon”. Een van Hezbollah’s naaste bondgenoten reageerde: “Geef Jumblat iets om hem tevreden te stellen, en hij zal zijn beschuldigingen intrekken. Je weet hoe het gaat”.

Politici willen dat Diab stopt met het opgraven van oude corruptiedossiers, en dat de zaken blijven zoals ze waren. De oppositie – gesteund door de sjiitische parlementsvoorzitter Nabih Berri, de soennitische oud-premier Saad Hariri, de Druzen-leider Walid Jumblat en de maronitische “Libanese strijdkrachten” leider Samir Geagea – dagen de premier uit. Ze proberen te voorkomen dat hij zijn objectieven bereikt. Die beperken zich niet tot het terugvorderen van het geld, maar hebben ook tot doel de gouverneur van de Centrale Bank te ontslaan en te voorkomen dat er een failliete staat overblijft. De regering staat voor een ongekende uitdaging met de coronaviruspandemie en de gevolgen daarvan voor een land dat al in ernstige financiële problemen verkeert met een povere infrastructuur ten gevolge van de corruptie en het wanbeleid van vorige regeringen.

De voorzitter van het parlement die er af en toe van wordt beschuldigd de beschermheer van Hezbollah te zijn, wordt vandaag de dag beschouwd als de “behoeder van Libanon “. De politieke kaarten worden herschikt en de strategische bondgenoten van Hezbollah worden weliswaar nog steeds als zodanig gedefinieerd, maar ze handelen niet meer in overeenstemming met de objectieven van Hezbollah om de corruptie te bestrijden. Het rechtssysteem blijft onder de invloed van deze – door de bevolking van corruptie  beschuldigde – “engelachtige” politici die de rechters selecteren en vandaag de dag strijden voor hun zelfbehoud tegen elke poging van de regering om hun jarenlange diefstal van de rijkdommen van het land te onderzoeken. Hezbollah staat geïsoleerd en is in de ogen van deze corrupte “engelen” de “Grote Satan” .

Hezbollah steunde een premier en een kabinet, allen bevriend met de VS, zodat Diab een land in een ernstige crisis kan leiden en kan profiteren van de steun van de internationale gemeenschap. De voortdurende onrust toont echter aan dat Diab niet mag regeren en dat de pro-Amerikaanse Libanese politici de regering ten val willen brengen en tot aftreden willen dwingen. Als dat gebeurt en de regering ontslag neemt, is de kans groot dat de situatie een nieuwe wending neemt tegen het heersende confessionele systeem in Libanon en dat het Vredesakkoord van Taif terug op tafel komt. In dat geval mag de grootste politieke groep een regering en de leiders van het land kiezen om zichzelf te bevoordelen ten koste van andere groepen.

Vertaald door Francis J.

Dit artikel is door vrijwilligers gratis in diverse talen vertaald zodat de lezers de inhoud zouden kunnen waarderen. Het artikel mag niet worden afgedekt door een betaalmuur. Ik wil mijn volgers en lezers bedanken voor het vertrouwen en de steun. Als je het apprecieert, voel je dan niet verveeld om desnnods met slechts 1 euro bij dragen en de site te helpen financieren. Je contributie, hoe klein ook, zal bijdragen aan de continuïteit ervan. Dank je wel.

Copyright © https://ejmagnier.com   2020