جنگ موساد اسراییل و سازمان اطلاعاتی ٣/٣حزب الله 


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

مهاجران شیعه لبنان که در خارج از کشور زندگی و کار می‌کنند هم جزو اهداف مورد حمله موساد هستند. به دلیل اینکه خانواده های شیعه لبنانی و بچه های آنها نمیتوانند به راحتی به اروپا سفر کنند به کشورهای آفریقایی که خانواده از قبل دارند پناه میبرند. این باعث شده که موساد سعی کند تا در آفریقا جاسوسان پیدا کرده و استخدام کند.

زمانی که جنگ در سوریه شروع شد اگر محور مقاومت نبود، امکان اینکه دولت سوریه به دست القاعده و بعدا داعش بیفتد بسیار قوی بود. و خط تامین تجهیزات بین ایران و لبنان از طریقه دمشق غیر ممکن می‌شد و حزب الله نمیتوانست موشکها و پهپادهای خود را پیشرفت دهد.

زمانی که یک مامور از موساد و یا سی آی ای تقاضای کار میکند، رییس او خواستار اطلاعت عادی و معمولی که او در گذشته پیدا کرده می‌شود تا بتوانند مناسب بودن او را بسنجند. در مرحله بعد که وقتی که دسترسی مامور به اطلاعات تایید شده، او در تست دروغ سنجی شرکت میکند که البته نشان داده شده که با آموزش کافی می‌شود فریب داد. گروه های اطلاعاتی مختلف در طول چندین سالها اطلاعات بسیاری را در مورد حزب الله جمع کردند. ولی این اطلاعات باید هر زمان تازه شود چون تجهیزات نظامی همیشه در حال توسعه هستند به خصوص که وقتی یکی از جاسوسان که به اطلاعات مهم دسترسی داشته دستگیر می‌شود. اسراییل موفق به بمباران کامیون های حزب الله که از سوریه به سوی لبنان در حرکت بودند شد چون از این موضوع خبر قبلی داشت. این باعث شده که ایران و محور مقاومت اسلحه ها را به صورت محلی با حمایت از فناوری ایران بسازند. اسراییل میخواهد که مکان این انبارها را بداند تا اطلاعات به روز داشته باشد و در زمان جنگ آنها را نابود کند.

علاوه بر این، موساد و دیگر سازمان های جاسوسی غربی و عرب که در لبنان مشغول هستند از طریقه خود و آشنایان در لبنان به دنبال پیدا کردن مکان رهبر حزب الله سید حسن نصرالله هستند. برنامه آنها این است که یا او را بدزدند و یا بکشند چون نصرالله استحکام و قدرت محور مقاومت است و در جنگ روانی بسیار خبره است. اسراییل همیشه به دنبال این هدف بوده و خواهد بود. و تازگی یک مامور اسراییل شناسایی شد که در مرکز مخابراتی کار می‌کرد و میخواست که مکانی را که رهبر حزب الله از آن سخنرانی های خود را پخش میکند ردیابی کند.

این نشان دهنده شکست موساد و سازمان های جاسوسی آنها است که نتوانستند موفق باشند. ولی هم چنان نشان می‌دهد که تا چه اندازه حزب الله توانایی های فنی پیشرفت دارد که می‌تواند جلوی عملیات الکترونیکی مهم‌ترین سازمان های جاسوسی بایستد. و البته بسیاری از سازمان های بین المللی با هم بر علیه حزب الله که در لیست ترورسیتی قرار دادند، کار میکنند. این به نفع بسیاری از دولت‌ها است که محور مقاومت را شکست دهند و ضربه محکمی را مستقیما به ایران بزنند. یکی از دلایل اصلی برای جنگ سوریه برای پایان دادن همکاری بین ایران و حزب الله بود زمانی که بسیاری از کشورهای عرب و غربی برای این هدف با هم همدستی کردند.

یکی از نمونه های این همکاری زمانی بود که در سال ۱۹۸۲ وزیر دفاع آن زمان اسراییل آریل شارون در خیابان‌های بیروت در ماشین ایتالیایی قبل از حمله به لبنان سفر می‌کرد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements