گردباد امریکایی در چین: فقط یک جنگ تبلیغاتی بر علیه چین است


@ejmalrai
 ایلایجا مگنایر توسط: 

 شیرین هاشمی :ترج

امریکا پیام های متفاوتی را به چین میفرستد. از یک لحاظ، چین را به عنوان دشمن میبیند که باید برای جنگ علیه او آماده باشد و از طرف دیگر، میخواهد که روابط سرد گذشته را نزدیکتر کند طبق بیانیه هایی که رییس جمهور شی جین پینگ و بایدن پس از ملاقات نشست جی ۲۰ در اندونزی صادر کردند. 

آیا امریکا به سوی یک جنگ دیگر با ابر قدرت اقتصادی می‌رود و میخواهد که اژدهای چین را به دام عقاب امریکا بیاندازد و یا اینکه فقط جنگ تبلیغاتی است که جلوی همکاری چین و روسیه را در جنگ اوکراین بگیرد؟

به نظر می‌رسد که بیشتر از فقط یک جنگ تبلیغاتی باشد ولی آمادگی برای رودررویی نظامی با چین هم نیست. در یک برنامه رزم آرایی دفاعی که پنتاگون به کنگره امریکا ارایه کرد بیان شد که « چین و روسیه بیش از تهدیدات تروریستی چالش های خطرناکی برای امنیت کشور میباشند. » بایدن اظهار کرد که بیشتر نگران چین است تا روسیه که روبه زوال می‌باشد. وزیر دفاع لوید آستین بیان کرد که « چین تنها رقیب ما در دنیا برای تغییر نظم جهانی است و هر روز قدرتش بیشتر می‌شود.» برنامه دفاعی امریکا، او را در مقابل چین و روسیه در جنگ سرد میبیند.

امریکا میخواهد نشان دهد که چین مشغول به ضعیف کردن متحدان امریکا در آسیا است و باید قبل از آنکه نظم آسیایی به رهبری امریکا ( هژمونی امریکا) عوض شود جلوی چین گرفته شود. اینها به خوبی نشان می‌دهد که دولت امریکا میترسد که سلطه جهانی او در اوکراین و دیگر مناطق به خصوص در خاور میانه در خطر است. 

حقیقتا، چین یک ابر قدرت اقتصادی و نظامی با تجهیزات فراوان است. و بنابراین مسیله آسانی برای امریکا و متحدانش نیست که به مانند روسیه جلوی او بایستند. ناتو نشان داده که اهداف او با اسمش بسیار فرق دارند و بیشتر توسط امریکا و نه ۳۰ عضو اروپایی مدیریت می‌شود. و ناتو در حال حاضر مشغول به مذاکرات برای « اقدامات و عملیات اقتصادی بر علیه چین است». 

بنابراین فشارهایی که بر علیه چین تحمیل می‌شود باعث می‌شود که چین حساب کند که اگر بر خلاف غرب عمل کند ممکن است که با این مشکلات روبرو شود. این طبق سیاست معمولی امریکا است که مخالفان خود را با عملیات خشونت امیز خود بترساند. ولی چین به دلیل اینکه بسیار قدرتمند است به راحتی می‌تواند جلوی امریکا بایستد. و اگر امریکا بخواهد چین را تهدید کند، چین با همکاری با روسیه که بسیار از این موضوع خوشحال می‌شود و دیگر‌ کشورهای آسیایی و آفریقایی که رابطه نزدیک با او را دارند کمک بگیرد.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Advertisements
Advertisements
Advertisements