عراق بین پل معلق و منطقه سبز در بحران است.

 شیرین هاشمی :ترج پس از آنکه مقتدی صدر اعلام کرد که قدرت سیاسی به مردم ( در حقیقت خودش ) تعلق دارد، وضعیت عراق بسیار بحرانی می‌باشد. در مقابل جریان صدر ، دیگر گروه های شیعه با نام چارچوب هماهنگی قرار دارند که خواستار احترام به حقوق و قانون اساسی و تشکیل دولت جدید، شروع دوباره […]

Read More عراق بین پل معلق و منطقه سبز در بحران است.

Zwischen Hängebrücke und grüner Zone, der Irak im Aufruhr

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Seit dem Aufruf des Sadistenführers Muqtada al-Sadr, die Staatsgewalt an das Volk (eigentlich an sich selbst) zu übergeben, welches in Wirklichkeit seine Anhänger sind, befindet sich der Irak in einer sich zuspitzenden Krise. Auf der anderen Seite fordern alle übrigen schiitischen Parteien, die sich unter dem […]

Read More Zwischen Hängebrücke und grüner Zone, der Irak im Aufruhr

Entre el puente colgante y la zona verde, Irak se encuentra en estado de agitación

Escrito por – Elijah J. Magnier: Irak asiste a una crisis que se acumula y se agrava desde el llamamiento del líder sadrista, Muqtada al-Sadr, a traspasar el poder del Estado al pueblo (en realidad a él mismo) que, en realidad, son sus seguidores. En el lado opuesto, todos los demás partidos chiíes -reunidos bajo […]

Read More Entre el puente colgante y la zona verde, Irak se encuentra en estado de agitación

Tra il ponte sospeso e la zona verde, l’Iraq è in subbuglio

Scritto da – Elijah J. Magnier: L’Iraq sta osservando una crisi che si sta accumulando e intensificando da quando il leader dei Sadristi, Muqtada al-Sadr, ha chiesto di passare il potere dello Stato al popolo (in realtà a se stesso) che, in realtà, è costituito dai suoi seguaci. Sul fronte opposto, tutti gli altri partiti […]

Read More Tra il ponte sospeso e la zona verde, l’Iraq è in subbuglio

Entre le Pont suspendu et la Zone verte, l’Irak est dans la tourmente

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. L’Irak est confronté à une crise qui s’aggrave depuis l’appel du leader sadriste, Moqtada al-Sadr, à remettre le pouvoir de l’État au peuple (en fait à lui-même, le « peuple » étant constitué de ses partisans). En face, tous les autres partis chiites, réunis sous la bannière du « Cadre de […]

Read More Entre le Pont suspendu et la Zone verte, l’Irak est dans la tourmente

Tussen de hangbrug en de groene zone, Irak is in beroering

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Sedert de oproep van de leider van de Sadristen, Muqtada al-Sadr, om de macht van de staat over te dragen aan het volk (eigenlijk aan hemzelf), dat in werkelijkheid zijn volgelingen zijn, wordt Irak geconfronteerd met een zich alsmaar uitbreidende  crisis. Aan de overzijde roepen […]

Read More Tussen de hangbrug en de groene zone, Irak is in beroering

Between the suspension bridge and the green zone, Iraq is in turmoil

Written by – Elijah J. Magnier: Iraq has been observing an accumulating and escalating crisis since the call of the Sadrist leader, Muqtada al-Sadr, to pass on the state’s power to the people (actually to himself) who, in reality, are his followers. On the opposite side, all the other Shiite parties – gathered under the […]

Read More Between the suspension bridge and the green zone, Iraq is in turmoil

Russia buys 1,000 drones from Iran and expands the level of strategic cooperation

Written by – Elijah J. Magnier: Iran and Russia had expanded the level of their strategic cooperation in various fields, most recently in space when a Russian rocket launched an Iranian satellite into orbit from the Russian launch facility in Kazakhstan. Iran will undoubtedly benefit from renewing its bank of objectives and identifying more targets […]

Read More Russia buys 1,000 drones from Iran and expands the level of strategic cooperation

La Russie achète 1 000 drones de l’Iran et augmente le niveau de coopération stratégique

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. L’Iran et la Russie ont accru le niveau de leur coopération stratégique dans divers domaines, l’espace étant le plus récent, lorsqu’une fusée russe a mis en orbite un satellite iranien depuis le site de lancement russe au Kazakhstan. L’Iran en profitera sans doute pour renouveler sa banque d’objectifs […]

Read More La Russie achète 1 000 drones de l’Iran et augmente le niveau de coopération stratégique

La Russia acquista 1.000 droni dall’Iran e amplia il livello di cooperazione strategica

Scritto da – Elijah J. Magnier: L’Iran e la Russia hanno ampliato il livello della loro cooperazione strategica in vari campi, più recentemente nello spazio, quando un razzo russo ha lanciato in orbita un satellite iraniano dalla struttura di lancio russa in Kazakistan. L’Iran trarrà indubbiamente beneficio dal rinnovo della sua banca di obiettivi e […]

Read More La Russia acquista 1.000 droni dall’Iran e amplia il livello di cooperazione strategica

Russland kauft 1.000 Drohnen aus dem Iran und baut die strategische Zusammenarbeit aus

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Der Iran und Russland haben ihre strategische Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen ausgebaut, zuletzt im Raumfahrtbereich, als eine russische Rakete einen iranischen Satelliten von der russischen Trägerrakete in Kasachstan in die Umlaufbahn brachte. Der Iran wird zweifellos davon profitieren, dass er seine Zielliste verlängern und mehr Ziele […]

Read More Russland kauft 1.000 Drohnen aus dem Iran und baut die strategische Zusammenarbeit aus

Rusland koopt 1.000 drones van Iran en breidt het niveau van strategische samenwerking uit

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Iran en Rusland hebben het niveau van hun strategische samenwerking op verschillende vlakken uitgebreid, meest recentelijk in de ruimte toen een Russische raket een Iraanse satelliet in een baan om de aarde bracht vanaf de Russische lanceerbasis in Kazachstan. Iran zal ongetwijfeld baat hebben […]

Read More Rusland koopt 1.000 drones van Iran en breidt het niveau van strategische samenwerking uit

Rusia compra 1.000 drones a Irán y amplía el nivel de cooperación estratégica

Escrito por – Elijah J. Magnier: Irán y Rusia han ampliado el nivel de su cooperación estratégica en diversos ámbitos, el más reciente en el espacial, cuando un cohete ruso puso en órbita un satélite iraní desde la instalación de lanzamiento rusa en Kazajstán. Sin duda, Irán se beneficiará de la renovación de su banco de […]

Read More Rusia compra 1.000 drones a Irán y amplía el nivel de cooperación estratégica

روسیه با خرید هزار پهپاد از ایران، همکاری بین دو کشور را گسترش می‌دهد.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج هماهنگی بین ایران و روسیه در زمینه های مختلف اخیرا گسترش پیدا کرده و چند روز پیش با کمک گسترده روسیه از پایگاه هوافضایی روسیه در قزاقستان ایران یک ماهواره ایرانی به فضا پرتاب کرد. این اتفاق قطعا برای شناسایی پایگاه های امریکا و اسراییل در خاور میانه بسیار مفید خواهد […]

Read More روسیه با خرید هزار پهپاد از ایران، همکاری بین دو کشور را گسترش می‌دهد.

Israel abre fogo contra a “Jihad Islâmica Palestina” para que se submeta ao Hezbollah

Elijah J. Magnier Trad. Alan Dantas O Primeiro Ministro israelense Yair Lapid pretendia mostrar que não podia suportar o insulto à “Espada de Jerusalém” infligido a seu oponente político, o ex-Primeiro Ministro Benyamin Netanyahu, no ano passado. Lapid iniciou seu curto mandato matando os comandantes de campo da “Jihad Islâmica Palestina” (PIJ) e criando as […]

Read More Israel abre fogo contra a “Jihad Islâmica Palestina” para que se submeta ao Hezbollah

Israel eröffnet das Feuer auf den “Palästinensischen Islamischen Dschihad”, um sich der Hisbollah zu beugen

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Der israelische Ministerpräsident Yair Lapid wollte zeigen, dass er die Beleidigung des “Schwertes von Jerusalem”, die sein politischer Gegner, der ehemalige Ministerpräsident Benyamin Netanyahu, im vergangenen Jahr erfuhr, nicht auf sich sitzen lassen konnte. Lapid begann seine kurze Amtszeit mit der Tötung von Feldkommandeuren des “Palästinensischen […]

Read More Israel eröffnet das Feuer auf den “Palästinensischen Islamischen Dschihad”, um sich der Hisbollah zu beugen

برای دور شدن از جنگ با حزب الله، اسراییل به جهاد اسلامی فلسطین حمله کرد

 شیرین هاشمی :ترج نخست وزیر اسراییل یاییر لاپید میخواست نشان دهد که دیگر نمیتواند توهین و خواری که توسط شمشیر قدس به اسراییل در دوران نخست وزیری نتانیاهو تحمیل شده‌را‌قبول کند. لاپید دوران کم مدت نخست وزیری خود را با به قتل رساندن فرماندهان جهاد اسلامی فلسطین و آمادگی برای انتخابات کنست شروع کرد. پس از […]

Read More برای دور شدن از جنگ با حزب الله، اسراییل به جهاد اسلامی فلسطین حمله کرد

Israël ouvre le feu sur le « Djihad islamique palestinien » pour se soumettre au Hezbollah

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. Le premier ministre israélien Yair Lapid avait l’intention de montrer qu’il ne pouvait pas supporter l’insulte à « l’épée de Jérusalem » infligée l’an dernier à son adversaire politique, l’ancien premier ministre Benyamin Netanyahou. Lapid a commencé son court mandat en tuant des commandants du « Djihad islamique palestinien » (DIP) sur […]

Read More Israël ouvre le feu sur le « Djihad islamique palestinien » pour se soumettre au Hezbollah

Israel abre fuego contra la “Yihad Islámica Palestina” para que se someta a Hezbolá

Escrito por – Elijah J. Magnier: El primer ministro israelí, Yair Lapid, pretendía demostrar que no podía soportar el insulto a la “Espada de Jerusalén” infligido a su oponente político, el ex primer ministro Benyamin Netanyahu, el año pasado. Lapid comenzó su breve mandato matando a comandantes de campo de la “Yihad Islámica Palestina” (PIJ) […]

Read More Israel abre fuego contra la “Yihad Islámica Palestina” para que se someta a Hezbolá

Israele apre il fuoco sulla “Jihad islamica palestinese” per sottomettersi a Hezbollah

Scritto da – Elijah J. Magnier: Il Primo Ministro israeliano Yair Lapid intendeva dimostrare di non sopportare l’insulto alla “Spada di Gerusalemme” inflitto al suo avversario politico, l’ex Primo Ministro Benyamin Netanyahu, lo scorso anno. Lapid ha iniziato il suo breve mandato uccidendo i comandanti della “Jihad islamica palestinese” (PIJ) e creando le condizioni elettorali […]

Read More Israele apre il fuoco sulla “Jihad islamica palestinese” per sottomettersi a Hezbollah

Israël opent het vuur op de “Palestijnse Islamitische Jihad” om zich te onderwerpen aan Hezbollah

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis Jorissen De Israëlische premier Yair Lapid was van plan om te laten zien dat hij de belediging van het “Zwaard van Jeruzalem“, toegebracht aan zijn politieke tegenstander, voormalig premier Benyamin Netanyahu, vorig jaar, niet kon tolereren.  Lapid begon zijn korte ambtstermijn met het doden van […]

Read More Israël opent het vuur op de “Palestijnse Islamitische Jihad” om zich te onderwerpen aan Hezbollah

Israel opens fire on the “Palestinian Islamic Jihad” to submit to Hezbollah

Written by – Elijah J. Magnier: Israeli Prime Minister Yair Lapid intended to show that he couldn’t bear the insult to the “Sword of Jerusalem” inflicted on his political opponent, former Prime Minister Benyamin Netanyahu, last year. Lapid started his short term in office by killing “Palestinian Islamic Jihad” (PIJ) field commanders and creating the […]

Read More Israel opens fire on the “Palestinian Islamic Jihad” to submit to Hezbollah

حزب الله پیشنهاد پنهان اسراییل را قبول نمیکند و دوری احتمالی نتانیاهو از نخست وزیری.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج به نظر می‌رسد که احتمال جنگ بین لبنان ‌واسراییل پس از آنکه اسراییل نشان داد که حاضر است مشکل مرز دریایی دو کشور را حل کند و خواسته های لبنان را برآورده کند. این پیام توسط مقام عالی رتبه عرب به حزب الله اعلام شد. منابع مورد اعتماد بیان کرد که […]

Read More حزب الله پیشنهاد پنهان اسراییل را قبول نمیکند و دوری احتمالی نتانیاهو از نخست وزیری.

Hezbollah rejects a secret Arab demand to avoid the return of Netanyahu to power

Written by – Elijah J. Magnier: It seems that the possibilities of war between Lebanon and Israel decreased after Tel Aviv sent indirect messages of its willingness to resolve the issue of maritime border demarcation and give Lebanon the rights it demands. The message was carried during the visit of a high-ranking Arab official to […]

Read More Hezbollah rejects a secret Arab demand to avoid the return of Netanyahu to power

Le Hezbollah rejette une demande secrète de pays arabes pour éviter le retour de Netanyahou au pouvoir

Par Elijah J. Magnier Traduction : Daniel G. Il semble que les possibilités de guerre entre le Liban et Israël aient diminué après l’envoi, par Tel-Aviv, de messages indirects indiquant sa volonté de résoudre la question de la démarcation de la frontière maritime et d’accorder au Liban les droits qu’il réclame. Ce message a été transmis […]

Read More Le Hezbollah rejette une demande secrète de pays arabes pour éviter le retour de Netanyahou au pouvoir