زلزله در ترکیه و سوریه: آیا دولتمردان غربی تمام ارزش های خود را از دست دادند یا اینکه هرگز این ارزش‌ها را نداشتند

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج ترزلزله ۷.۸ ریشتری ترکیه و سوریه را لرزاند که حداقل ۱۳۰۰۰ نفر کشته و دهها هزار نفر مجروح داشت و تعداد کشته شدگان افزایش خواهد داشت چون افراد بسیاری هنوز در زیر خاک ماندند. نیروهای امدادی بیان میکنند که امکان زنده ماندن مردمی که زیر آوار زلزله هستند بین ۵ تا […]

Read More زلزله در ترکیه و سوریه: آیا دولتمردان غربی تمام ارزش های خود را از دست دادند یا اینکه هرگز این ارزش‌ها را نداشتند

Earthquakes in Turkey and Syria: Have Western leaders lost their values or never existed?

Written by – Elijah J. Magnier: A 7.8 magnitude earthquake has struck Turkey and Syria, leaving at least sixteen thousand dead and tens of thousands injured, with the death toll expected to rise as countless people are trapped under the rubble. According to emergency services, people trapped under the rubble can survive for between 5 […]

Read More Earthquakes in Turkey and Syria: Have Western leaders lost their values or never existed?

Tremblements de terre en Turquie et en Syrie : les dirigeants occidentaux ont-ils perdu leurs valeurs ou n’ont-ils jamais existé ?

Écrit par – Elijah J. Magnier : Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie, faisant au moins treize mille morts et des dizaines de milliers de blessés, et le bilan devrait s’alourdir car d’innombrables personnes sont coincées sous les décombres. Selon les services d’urgence, les personnes piégées sous […]

Read More Tremblements de terre en Turquie et en Syrie : les dirigeants occidentaux ont-ils perdu leurs valeurs ou n’ont-ils jamais existé ?

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Haben die westlichen Führer ihre Werte verloren oder existierten sie etwa gar nicht?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hat die Türkei und Syrien erschüttert und mindestens dreizehntausend Tote und Zehntausende Verletzte gefordert, wobei die Zahl der Toten noch steigen dürfte, da unzählige Menschen noch immer unter den Trümmern eingeschlossen sind. Nach Angaben der Rettungsdienste können die unter den Trümmern eingeschlossenen Menschen […]

Read More Erdbeben in der Türkei und Syrien: Haben die westlichen Führer ihre Werte verloren oder existierten sie etwa gar nicht?

Terremotos en Turquía y Siria: ¿han perdido los líderes occidentales sus valores o nunca han existido?

Escrito por – Elijah J. Magnier: Un terremoto de magnitud 7,8 ha sacudido Turquía y Siria, dejando al menos trece mil muertos y decenas de miles de heridos, y se espera que el número de víctimas aumente, ya que innumerables personas están atrapadas bajo los escombros. Según los servicios de emergencia, las personas atrapadas bajo […]

Read More Terremotos en Turquía y Siria: ¿han perdido los líderes occidentales sus valores o nunca han existido?

Aardbevingen in Turkije en Syrië: Hebben de westerse leiders hun waarden verloren of hebben die nooit bestaan?

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Een aardbeving van 7,8 magnitude heeft Turkije en Syrië getroffen. Er zijn minstens dertienduizend doden en tienduizenden gewonden. Het dodental zal naar verwachting nog oplopen omdat talloze mensen onder het puin vastzitten. Volgens de hulpdiensten kunnen die mensen, afhankelijk van de weersomstandigheden en hun […]

Read More Aardbevingen in Turkije en Syrië: Hebben de westerse leiders hun waarden verloren of hebben die nooit bestaan?

Terremoti in Turchia e Siria: i leader occidentali hanno perso i loro valori o non sono mai esistiti?

Scritto da – Elijah J. Magnier: Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito la Turchia e la Siria, causando almeno tredicimila morti e decine di migliaia di feriti; il bilancio delle vittime è destinato a salire perché innumerevoli persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo i servizi di emergenza, le persone intrappolate sotto le […]

Read More Terremoti in Turchia e Siria: i leader occidentali hanno perso i loro valori o non sono mai esistiti?

Terremotos na Turquia e na Síria: os líderes ocidentais perderam seus valores ou estes nunca existiram?

Elijah J. Magnier Trad. Alan Dantas Um terremoto de 7,8 graus de magnitude atingiu a Turquia e a Síria, deixando pelo menos treze mil mortos e dezenas de milhares de feridos, estima-se que o número de falecidos aumente à medida que inúmeras pessoas sigam presas sob os escombros. De acordo com os serviços de emergência, […]

Read More Terremotos na Turquia e na Síria: os líderes ocidentais perderam seus valores ou estes nunca existiram?

آیا جنگ اوکراین به جنگ هسته‌ای تبدیل خواهد شد؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج دمیتری مدودف، نخست وزیر و رییس سابق فداراسیون روسیه بیان کرده که به دلیل اینکه روسیه یک قدرت اتمی است در اوکر‌این شکست نمیخورد. او گفت که « سیاستمداران عقب مانده به تازگی تکرار کردند که روسیه باید در این جنگ شکست خورد تا صلح بشود. هیچ کدام از آنها درک […]

Read More آیا جنگ اوکراین به جنگ هسته‌ای تبدیل خواهد شد؟

¿La guerra en Ucrania desembocará en una guerra nuclear?

Bruselas – por Elijah J. Magnier: Dmitri Medvédev, ex presidente y jefe adjunto de Seguridad Nacional de Rusia, ha sugerido que Rusia, un Estado nuclear, no puede ser derrotado en Ucrania. Dijo: “Los políticos retrógrados de Davos reiteraron que Rusia debe perder para lograr la paz. Ninguno de ellos entiende que la pérdida de una potencia […]

Read More ¿La guerra en Ucrania desembocará en una guerra nuclear?

Wird der Krieg in der Ukraine zu einem Atomkrieg führen?

Brüssel – von Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Russlands ehemaliger Präsident und stellvertretender nationaler Sicherheitschef Dmitri Medwedew hat angedeutet, dass Russland, ein Atomstaat, in der Ukraine nicht besiegt werden kann. Er sagte: “Rückständige Politiker in Davos wiederholten, dass Russland verlieren müsse, um Frieden zu erreichen. Keiner von ihnen versteht, dass die Niederlage einer Atommacht in einem konventionellen […]

Read More Wird der Krieg in der Ukraine zu einem Atomkrieg führen?

La guerre en Ukraine conduira-t-elle à un conflit nucléaire?

Par Elijah J. Magnier (Bruxelles) Traduction : Daniel G. L’ancien président russe et actuel vice-président du conseil de sécurité nationale, Dmitri Medvedev, a laissé entendre que la Russie, un État nucléaire, ne peut être vaincue en Ukraine. Il a déclaré ceci : « Les politiciens rétrogrades à Davos ont répété que la Russie doit perdre pour obtenir la paix. Aucun d’entre eux ne comprend que la défaite d’une puissance nucléaire […]

Read More La guerre en Ukraine conduira-t-elle à un conflit nucléaire?

Leidt de oorlog in Oekraïne tot een kernoorlog?

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Dmitry Medvedev, voormalig president van Rusland en plaatsvervangend hoofd van de nationale veiligheid, heeft geopperd dat Rusland, een nucleaire staat, niet kan worden verslagen in Oekraïne. Hij zei: “Achterlijke politici in Davos herhaalden dat Rusland moet verliezen om vrede te bereiken. Geen van hen […]

Read More Leidt de oorlog in Oekraïne tot een kernoorlog?

La guerra in Ucraina porterà a una guerra nucleare?

Bruxelles – di Elijah J. Magnier: L’ex presidente russo e vice capo della sicurezza nazionale Dmitry Medvedev ha suggerito che la Russia, uno Stato nucleare, non può essere sconfitta in Ucraina. Ha dichiarato: “I politici arretrati a Davos hanno ribadito che la Russia deve perdere per raggiungere la pace. Nessuno di loro capisce che la perdita […]

Read More La guerra in Ucraina porterà a una guerra nucleare?

Will the war in Ukraine lead to a nuclear war?

Brussels – by Elijah J. Magnier: Russia’s former president and deputy national security chief Dmitry Medvedev has suggested that Russia, a nuclear state, cannot be defeated in Ukraine. He said: “Backward politicians in Davos reiterated that Russia must lose to achieve peace. None of them understands that the loss of nuclear power in a conventional war […]

Read More Will the war in Ukraine lead to a nuclear war?

Israël en Iran temperen hun openlijke oorlogsvoering na de uitwisseling van klappen.

Geschreven door – Elijah J. Magnier: Vertaald door – Francis J. Een Palestijnse jongere doodde zeven kolonisten en verwondde er tien anderen in de hoofdstad van Palestina, Jeruzalem, in een kwaliteitsoperatie die Israël niet verwachtte daar waar zwaarbewapende Israëlische troepen worden ingezet om hun gezag uit te oefenen met een ijzeren vuist waarvan blijkt dat […]

Read More Israël en Iran temperen hun openlijke oorlogsvoering na de uitwisseling van klappen.

Israel e Irã disciplinaram sua guerra aberta após troca de golpes

Elijah J. Magnier Trad. Alan Dantas Um jovem palestino matou sete colonos e feriu outros dez na capital da Palestina, Jerusalém, em uma operação qualitativa não esperada por Israel, mostrando que forças israelenses fortemente armadas destacadas para estender sua autoridade com um punho de ferro se mostraram fáceis de combater. Tel Aviv respondeu enviando alguns […]

Read More Israel e Irã disciplinaram sua guerra aberta após troca de golpes

جنگ آشکار ایران و اسراییل هم چنان ادامه دارد ولی تبدیل به جنگ گسترده نمی‌شود.

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج یک جوان فلسطینی، هفت نفر از شهرک نشین های بیت المقدس را کشت و ده نفر دیگر را مجروح کرد و در عملیات شگفت انگیزی که اسراییل اصلا انتظار آن را نداشت و در نقاطی که نیروهای بسیار مسلح اسراییل حضور دارند تا قدرت خود را با مشت آهنین نشان دهند […]

Read More جنگ آشکار ایران و اسراییل هم چنان ادامه دارد ولی تبدیل به جنگ گسترده نمی‌شود.

Israel und Iran haben ihre offene Kriegsführung nach einem Schlagabtausch diszipliniert.

Geschrieben von – Elijah J. Magnier: Übersetzt von CHH Ein palästinensischer Jugendlicher tötete sieben Siedler und verwundete zehn weitere in der palästinensischen Hauptstadt Jerusalem in einer qualitativen Operation, die Israel nicht erwartet hatte, wo schwer bewaffnete israelische Streitkräfte eingesetzt sind, um ihre Autorität mit eiserner Faust auszuweiten, die sich als leicht zu kontern erwies. Tel […]

Read More Israel und Iran haben ihre offene Kriegsführung nach einem Schlagabtausch diszipliniert.

Israel and Iran have disciplined their open warfare after an exchange of blows.

Written by – Elijah J. Magnier: A Palestinian youth killed seven settlers and wounded ten others in the capital of Palestine, Jerusalem, in a qualitative operation that Israel did not expect, where heavily armed Israeli forces were deployed to extend their authority with an iron fist that proved easy to counter. Tel Aviv responded by […]

Read More Israel and Iran have disciplined their open warfare after an exchange of blows.

Israël et l’Iran remettent à l’ordre leur guerre ouverte après un échange de coups

Par Elijah J. Magnier : Un jeune Palestinien a tué sept colons et en a blessé dix autres dans la capitale de la Palestine, Jérusalem, dans une opération qualitative à laquelle Israël ne s’attendait pas, là où des forces israéliennes lourdement armées sont déployées pour étendre leur autorité d’une main de fer qui s’est avérée […]

Read More Israël et l’Iran remettent à l’ordre leur guerre ouverte après un échange de coups

Israel e Irán han disciplinado su guerra abierta tras un intercambio de golpes.

Escrito por – Elijah J. Magnier: Un joven palestino mató a siete colonos e hirió a otros diez en la capital de Palestina, Jerusalén, en una operación cualitativa que Israel no esperaba, donde se despliegan fuerzas israelíes fuertemente armadas para extender su autoridad con un puño de hierro que resultó fácil de contrarrestar. Tel Aviv […]

Read More Israel e Irán han disciplinado su guerra abierta tras un intercambio de golpes.

Israele e Iran hanno disciplinato la loro guerra aperta dopo uno scambio di colpi.

Scritto da – Elijah J. Magnier: Un giovane palestinese ha ucciso sette coloni e ne ha feriti altri dieci nella capitale della Palestina, Gerusalemme, in un’operazione qualitativa che Israele non si aspettava, dove le forze israeliane pesantemente armate sono schierate per estendere la loro autorità con un pugno di ferro che si è dimostrato facile […]

Read More Israele e Iran hanno disciplinato la loro guerra aperta dopo uno scambio di colpi.

آیا پوتین به تله بایدن و اوکراین به مانند تله‌ کارتر برای برژنف در افغانستان می افتد؟

@ejmalrai ایلایجا مگنایر توسط:   شیرین هاشمی :ترج مارک میلی رییس ستاد ارتش امریکا بیان کرده که « امسال برای اوکراین شکست دادن روسیه مشکل است»، بنابراین اشاره می‌شود که بنابراصول سیاسی بایدن این جنگ باید برای چندین سال ادامه داشته باشد. تا زمانی که اوکراین حاضر باشد برای حفظ هژمونی امریکا کشور خود را قربانی کند جنگ تمام […]

Read More آیا پوتین به تله بایدن و اوکراین به مانند تله‌ کارتر برای برژنف در افغانستان می افتد؟

Is Putin falling into the Ukrainian Biden trap like Carter dug for Brezhnev in Afghanistan?

Posted by – Elijah J. Magnier: The US Joint Chiefs of Staff Chairman, General Mark Milley, has said that “it will be difficult for the Ukrainians to defeat Russian forces this year”, indicating that the war will continue for many years according to (US President Joe) Biden’s doctrine. There will be no end to the war as […]

Read More Is Putin falling into the Ukrainian Biden trap like Carter dug for Brezhnev in Afghanistan?